Avhendingsloven § 8-1 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 8-1 med lovkommentar

Avhendingsloven § 8-1 med lovkommentar

Avhendingsloven § 8-1 regulerer ikrafttredelse av loven.


Første ledd

Bestemmelsens første ledd fastslår at loven gjelder fra den dag Kongen fastsetter.

Endringer i avhendingsloven

Loven ble satt i kraft fra 1. januar 1993 ved kongelig resolusjon av 18. september 1992 nr. 676.

Annet ledd

Bestemmelsens annet ledd første punktum påpeker at loven bare får virkning for avtaler som kommer i stand etter at loven gjelder. Med andre ord etter lovens ikrafttredelse 1. januar 1993, jf. første ledd.

For avtaler inngått før denne datoen, vil dagjeldende sedvanerett måtte legges til grunn. Avhendingsloven vil imidlertid kunne komme veiledende inn som moment i vurderingen dersom sedvaneretten er uklar.

Annet punktum bestemmer at lovens § 2-10 også skal gjelde for avtaler som er inngått før 1. januar 1993. Denne paragrafen omhandler grunnbyrdeavtaler.


§ 8-1. Ikraftsetjing

(1) Lova gjeld frå den dagen Kongen fastset.​

(2) Lova får berre verknad for avtaler som kjem i stand etter at ho tek til å gjelde. § 2-10 gjeld likevel òg for eldre avtaler.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Rull til toppen