Avhendingsloven § 7-3 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 7-3 med lovkommentar

Avhendingsloven § 7-3 med lovkommentar

Avhendingsloven § 7-3 regulerer partenes adgang til å kreve forsinkelsesrente ved rentetap etter forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100.


Bestemmelsen er ufravikelig til ugunst for kjøper ved forbrukerkjøp, jf. lovens § 1-2 annet ledd.

Endringer i avhendingsloven

Forsinkelse

Avhendingsloven § 7-3 gjelder ved forsinkelse, enten av kjøpesummen eller av annet utestående beløp som ikke blir betalt i tide.

Forsinkelsesrenteloven regulerer både rentens størrelse og utregning. Forsinkelsesrenter kan kreves på objektivt grunnlag. Dette innebærer at det kan kreves selv om manglende betaling ikke utgjør noe kontraktsbrudd, og selv om årsaken til forsinkelsen ligger utenfor selgerens kontroll, jf. Ot.prp. nr. 66 (1990-91) s. 130.


§ 7-3. Renter

Vert kjøpesummen eller annan uteståande sum ikkje betalt i tide, kan det krevjast rente og skadebot for rentetap etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Rull til toppen