Avhendingsloven § 5-6 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 5-6 med lovkommentar

Avhendingsloven § 5-6 med lovkommentar

Avhendingsloven § 5-6 regulerer kjøperens plikt til å opplyse om oppfyllelseshindringer. Bestemmelsen er fravikelig i forbrukerkjøp, men kan ikke fravikes til ugunst for kjøperen ved salg av ny bolig- eller fritidseiendom fra en næringsdrivende selger, jf. § 1-2 andre ledd første punktum.


Bestemmelsen pålegger kjøperen en plikt til å informere om hindring for betaling, samt hva hindringen vil medføre med hensyn til betalingen. Den tilsvarer § 4-7 om selgerens opplysningsplikt for liknende forhold.

Endringer i avhendingsloven

Selv om kjøperen kunne vært fritatt for erstatningsansvar for tap som selgeren lider på grunn av betalingsmisligholdet, vil han likevel kunne være ansvarlig dersom tapet kunne ha vært unngått ved varsling. Han har følgelig et objektivt ansvar for det tap som selgeren måtte lide grunnet manglende pliktig varsling.

§ 2-8 om hvem som har risikoen for forsendelsen vil få anvendelse, jf. begrepet «melding».


§ 5-6. Opplysningsplikt om hindring.

Dersom kjøparen vert hindra i å oppfylle avtala til rett tid, skal kjøparen gi seljaren melding om hindringa og kva slags følgjer hindringa vil få for oppfyllinga. Dersom kjøparen ikkje gir seljaren slik melding innan rimeleg tid etter at kjøparen vart eller burde vorte kjent med hindringa, kan seljaren krevje skadebot for tap som kunne vore unngått om seljaren hadde fått melding i tide.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Rull til toppen