Avhendingsloven § 4-7 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 4-7 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-7 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-7 gjelder selgers plikt til å gi kjøper melding dersom vedkommende ikke vil kunne oppfylle avtalen rettsstridig.


Avhendingsloven § 4-7 er preseptorisk. Det innebærer at Avhendingslovens § 4-7 ikke kan fravikes til ugunst for kjøper ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd. Bestemmelsen tilsvarer kjøpsloven § 28.

Endringer i avhendingsloven

Det følger av bestemmelsens første punktum at selger har en plikt til å gi kjøper melding om hindringer for oppfyllelse, og om hvilke følger de eventuelt vil få for oppfyllelsen. Plikten til å melde fra gjelder ikke bare forsinkelse med hensyn til bruksovertakelse, men også forsinkelse av skjøte. Det kan være essensielt for kjøper å få kunnskap om hindringen så tidlig som mulig, slik at vedkommende kan ta sine forhåndsregler. Til tross for at kjøper normalt ikke plikter å utbetale kjøpesummen før selger har gitt fra seg skjøte, vil melding om forsinkelse med skjøte i realiteten kunne spare kjøper for unødvendige kostnader. Dersom meldingen er forsvarlig sendt, er det kjøper som har risikoen for at meldingen når frem til vedkommende, i samsvar med reglene i § 2-8.

Det følger av andre punktum at kjøper kan kreve erstatning dersom selger ikke gir vedkommende melding om hindringen «innen rimelig tid» etter at selger ble eller burde blitt kjent med den. Til vanlig må det kreves at selger gir beskjed rimelig raskt. Erstatningen gjelder kun tap kjøper måtte lite som følge av at vedkommende ikke har fått melding i tide. Ansvaret gjelder videre til tross for at selger er fritatt for ansvar etter § 4-5. Dersom selger på den annen side er ansvarlig etter § 4-5, vil bestemmelsen her får liten praktisk betydning ettersom selger da må betale erstatning etter § 4-5 uavhengig av om vedkommende gir kjøper melding eller ikke.


§ 4-7. Opplysningsplikt om hindring

Dersom seljaren vert hindra i å oppfylle avtala til rett tid, skal seljaren gi kjøparen melding om hindringa og kva slags følgjer hindringa vil få for oppfyllinga. Dersom seljaren ikkje gir kjøparen slik melding innan rimeleg tid etter at seljaren vart eller burde vorte kjent med hindringa, kan kjøparen krevje skadebot for tap som kunne vore unngått om kjøparen hadde fått melding i tide.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Rull til toppen