Avhendingsloven § 4-9 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 4-9 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-9 med lovkommentar

Bestemmelsens anvendelsesområde omfatter kjøpers plikt til å undersøke eiendommen etter at vedkommende har tatt over bruken. § 4-9 er preseptorsisk, hvilket innebærer at den ikke kan fravikes til ugunst for kjøper ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd.


Den viktigste funksjonen til bestemmelsen er å danne et utgangspunkt for reklamasjonsfristen etter §§ 4-11, 4-13 andre ledd og 4-19. Bestemmelsen må sees i sammenheng med § 3-10. § 3-10 regulerer imidlertid på sin side kjøpers undersøkelse av eiendommen før avtaleinngåelsen. § 4-9 regulerer kjøpers undersøkelse etter overtakelsen. Til sammenligning følger det av forarbeidene at plikten til å undersøke etter § 4-9 normalt vil gå lenger enn etter § 3-10.

Endringer i avhendingsloven

Bestemmelsen har virkning for utgangspunktet for reklamasjonsfristen for mangler som kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget ved undersøkelsen. Hvis mangelen ikke kunne blitt oppdaget ved undersøkelse, blir ikke reklamasjonsfristen utløst, se for eksempel LE-2001-00971.

Når skal eiendommen undersøkes?

Bestemmelsen pålegger kjøperen en plikt til å undersøke eiendommen så snart han har mulighet til det etter at han har overtatt den. Dette vil være det første mulige tidspunktet for kjøperens undersøkelsesplikt, uten at det er særskilt avtalt. Det kreves ikke at kjøperen faktisk har tatt i bruk eiendommen. Det avgjørende er om eiendommen er stilt til kjøperens rådighet.

Undersøkelsens omfang

Det er ikke presisert hva slags undersøkelse kjøperen plikter å gjøre. Det følger av bestemmelsen at han skal «undersøkte eigedomen slik god skikk tilseier». Hva som ligger i dette avhenger blant annet av hva slags eiendom kjøpet gjelder, hvem som er parter i avtalen, hva eiendommen har vært brukt til eller skal bli brukt til m.m. Dersom det er en industrieiendom som skal brukes til bestemte formål, vil det lettere stilles strengere krav til undersøkelsen av de forhold ved eiendommen som er relevante for disse formålene. Det er generelt strengere krav ved profesjonelle eiendomskjøp enn ved forbrukerkjøp. Det må imidlertid også tas hensyn til størrelsen på eiendommen, og om det tar tid å få undersøkt bygningen(e).


§ 4-9. Kjøparens undersøking etter overtaking

Etter at kjøparen har overteke bruken av eigedomen, skal kjøparen så snart det er rimeleg høve til det, undersøkje eigedomen slik god skikk tilseier.

Rull til toppen