Avhendingsloven § 3-6a med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 3-6a med lovkommentar

Avhendingsloven § 3-6a med lovkommentar

Avhendingsloven § 3-6a handler om hvilken del av et vassdrag som følger med eiendommen når eiendommen grenser mot et vassdrag.


Bestemmelsen i § 3-6a er fravikelig i forbrukerkjøp, men kan ikke fravikes til ugunst for kjøper ved salg av ny bolig- eller fritidseiendom fra en næringsdrivende selger, jf. § 1-2 andre ledd første punktum.

Endringer i avhendingsloven

Bestemmelsen ble inntatt i avhendingsloven ved vedtakelsen av vannressursloven av 24. november 2000 nr. 82. Den innebærer at alle rettigheter som strandeieren har til vassdrag etter vannressursloven § 13 må følge med, med mindre noe annet følger av avtalen. Dette er i overensstemmelse med tidligere rettspraksis, se for eksempel Rt. 2000 s. 1325. Her var det spørsmål om hva som var omfattet ved eiendomservervet, og spørsmålet måtte avgjøres på grunnlag av tolkning av avtalen. EIendommen omfattet alt landareal frem til elven. Den tilstøtende elvegrunnen fulgte med ved salget. Det forelå ingen holdepunkter for at det var inngått en avtale som skulle fravike hovedregelen i daværende vassdragslov § 7.

Bestemmelsen gjelder kun vassdrag, og har betydning for tilfeller hvor det avhendes eiendom som grenser til et vassdrag, eller hvor det skilles ut og avhendes en tomt fra eiendommen med tomtegrense i vassdraget.

Forholdet til sjøgrunnen er ikke uttrykkelig regulert, men tilsvarende regel må gjelde etter ulovfestet rett for sjøgrunn ut til grensen for privat eiendomsrett til sjø, samt for andre rettigheter som strandeieren må ha til sjøområdet. Dette har støtte i rettspraksis, se for eksempel Rt. 1979 s. 1099 og Rt. 1980 s. 1325. Bestemmelsen kan følgelig ikke tolkes antitetisk for sjøgrunn. Se også LA-2007-17980 om dette.

En forutsetning for at grunnen under sjøområdet eller vassdraget, samt rettighetene til sjøområdet eller i vassdraget, skal følge med ved fradeling er at den er en del av eiendommen. Det er ikke grunnlag i bestemmelsen for at kjøperen skal få større rettigheter enn hva selgeren hadde. Dersom vassdraget ligger i sameie, vil § 3-4 andre ledd bokstav d gjelde. Denne kan fravikes ved avtale.

Spørsmålet om bevisbyrden for at det er avtalt noe annet enn hva som følger av loven eller den ulovfestede retten for sjøområdet, var oppe i Rt. 2012 s. 1345 og Rt. 2015 s. 59. Formuleringen «anna fylgjer av avtale» kan ikke innebære at det kreves en uttrykkelig avtale om noe annet. Her må man tolke alle relevante faktorer for å finne ut hva som faktisk følger av avtalen. I de nevnte dommene ble det slått fast at det ikke kreves mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt, dvs. over 50% sannsynlighet, for at partene hadde ment at elvegrunn eller sjøgrunn skulle følge med eiendommen.


§ 3-6a. Grunn ved vassdrag.

Ved avhending av grunn som støyter til vassdrag, følgjer den delen av vassdraget som ligg til, med så langt ikkje anna følgjer av avtale.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen