Avhendingsloven § 3-6 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 3-6 med lovkommentar

Avhendingsloven § 3-6 med lovkommentar

Avhendingsloven § 3-6 regulerer hva som uten nærmere avtale følger med som tilbehør til landbrukseiendom.


Bestemmelsen i § 3-6 er fravikelig i forbrukerkjøp, men kan ikke fravikes til ugunst for kjøper ved salg av ny bolig- eller fritidseiendom fra en næringsdrivende selger, jf. § 1-2 andre ledd første punktum. Bestemmelsen er ikke uttømmende.

Første punktum bestemmer at driftsplaner, regnskap og utstyr som er fast montert eller særskilt tilpasset eiendommen skal følge med landbrukseiendom. Utstyr som er «fast montert» kan for eksempel være en melkemaskin, og et ventilasjonsanlegg kan være «særskilt tilpassa» eiendommen. Driftsplaner kan omfatte skogbruksplaner etter skogbruksloven § 5, eller grunnutnyttelsesplaner etter jordloven § 6.

Buskap og innhøstet avling vil ikke regnes som tilbehør.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Bestemmelsen omfatter ikke direkte slikt som naturgjødsel som finnes på eiendommen, men dette må trolig falle inn under den generelle regelen i § 3-4, jf. Rt. 1914 s. 462.

Dersom landbrukseiendom avhendes sammen med et bolighus, vil reglene i § 3-5 gjelde for tilbehør til huset.

Andre punktum bestemmer at kjøretøy med tilhørende redskap ikke følger med eiendommen. En traktor med plog vil følgelig ikke omfattes.


§ 3-6. Særskilt tilhøyrsle til landbrukseigedom.

Til ein landbrukseigedom høyrer driftsplanar, reiskap og utstyr som anten er fast montert eller særskilt tilpassa eigedomen. Køyregreier med tilhøyrande reiskap følgjer ikkje med.

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen