Avhendingsloven § 3-5 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 3-5 med lovkommentar

Avhendingsloven § 3-5 med lovkommentar

Avhendingsloven § 3-5 gir særregler om hva som skal følge med boliger og andre eiendommer ved salg. Bestemmelsen må ses i sammenheng med § 3-4.


§ 3-5 regulerer hva som skal anses som tilbehør til boliger og bygninger til hotell, restaurant, kontor eller annen forretningsdrift. Bestemmelsen er fravikelig i forbrukerkjøp, men kan ikke fravikes til ugunst for kjøper ved salg av ny bolig- eller fritidseiendom fra en næringsdrivende selger, se § 1-2 andre ledd første punktum.

Endringer i avhendingsloven

Bestemmelsen må ses i sammenheng med § 3-4. Noen gjenstander som ikke regnes som tilbehør etter § 3-4, vil kunne være det etter § 3-5. Tilsvarende vil gjenstander som ikke regnes som tilbehør etter § 3-5 kunne være tilbehør etter § 3-4. Bestemmelsen i § 3-5 er ikke uttømmende.

Hensynet bak bestemmelsen er at ting som har større verdi sammen med eiendommen enn som særskilt løsøreobjekt, bør følge med eiendommen, med mindre partene har avtalt noe annet.

første punktum – bolighus

Første punktum bestemmer at vanlig innredning og utstyr som er fast montert eller særskilt tilpasset bygningen skal følge med bolighus eller andre bygninger som hotell, restaurant, kontor eller annen forretningsdrift.

Uttrykket ‘bolighus’ er ikke ment å forstås snevert, og vil omfatte enebolig, rekkehus, selveierleilighet o.l. Det er usikkert om fritidsbolig også omfattes av bestemmelsen. Bygning til forretningsdrift omfatter ikke fabrikk- industrieiendom.

Også løsøreting kan regnes for å være tilbehør dersom den har en annen form for tilknytning til eiendommen som gjør at forholdet kommer inn under § 3-4.

andre punktum – utstyr som faller inn under § 3-5

Andre punktum inneholder eksempler på utstyr som vil falle inn under § 3-5.  Den dekker de mest praktiske tilfellene, men er ikke ment å være uttømmende.

Bestemmelsen omfatter faste anlegg og installasjoner, som for oppvarming, elektrisitet m.m., samt innebygde apparater og ting.

liste over løsøre og tilbehør som bør følge med boliger og fritidsboliger ved salg

Fra 1. januar 2020 gjelder en ny liste over løsøre og tilbehør som bør følge med boliger og fritidsboliger ved salg. Listen er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge, og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er å finne her.

For eksempel fremgår det av punkt 1 at hvitevarer skal medfølge dersom dette er angitt i salgsoppgaven. Dette betyr at kjøleskapet og stekeovnen kan følge med boligen, men ikke brødristeren eller vaffeljernet.

Avtalepartene kan selv fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Dersom ingenting er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik det fremkommer av avhendingsloven §§ 3-4 og 3-5, samt listen over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen. Dersom det er noe i listen som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.


§ 3-5. Særskilt tilhøyrsle til bustadhus m.m.

Til eit bustadhus og ein bygning til hotell, restaurant, kontor eller anna forretningsdrift, høyrer varig innreiing og utstyr som anten er fast montert eller som er særskilt tilpassa bygningen. Dette gjeld mellom anna faste anlegg og installasjonar for oppvarming, faste elektriske installasjonar, faste antenner, faste golvteppe, dobbeltvindauge, innebygde kjøkkenapparat og -maskinar og andre innebygde ting.

 

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen