Utbyggingsrett - Eiendomsrett.no®
Utbyggingsrett

Utbyggingsrett

Utbyggingsretten relaterer seg til strandretten. Den gir anvisning på strandeiers eiendomsrett i det aktuelle området. Utgangspunktet er at eiere av grunn med strandlinje har eiendomsrett ut til marbakken. Utenfor dette området kan allmennheten altså utnytte området og de muligheter det gir. Man kan eksempelvis sete ut båtbøyer, teiner og garn i slike områder. Det gjelder likevel enkelte begrensninger. Høyesterett fastslo i HR-2019-280-A følgende om utbyggingsretten i relasjon til strandretten: 

«Utbyggingsretten er en eksklusiv rett for strandeieren til å utnytte sjøområdet utenfor eiendomsgrensen. Så langt eneretten rekker, gir den dermed vern mot inngrep fra eiere eller rettighetshavere på naboeiendommene».

Endringer i avhendingsloven

Rull til toppen