Tvisteloven § 3-1 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®

Tvisteloven § 3-1 med lovkommentar

Tvisteloven § 3-1 regulerer partenes rett til å bruke prosessfullmektig. En part bare kan ha én prosessfullmektig om gangen. Reglene i tvisteloven som gjelder for parter, gjelder som hovedregel også for prosessfullmektiger.


Retten til å bruke prosessfullmektig

Bestemmelsens første ledd regulerer retten til å bruke prosessfullmektig. En part har vanligvis ikke noen plikt til å bruke prosessfullmektig, men kan la seg representere dersom han ønsker det. Hvem som kan være prosessfullmektig, er regulert i tvisteloven § 3-3. En prosessfullmektig vil vanligvis være en advokat.

Retten til å bruke prosessfullmektig gjelder på alle trinn i saken, i alle rettsinstanser og både ved muntlig og skriftlig saksbehandling.

Kun én prosessfullmektig om gangen

Bestemmelsens andre ledd slår fast hovedregelen om at en part bare kan ha én prosessfullmektig om gangen. Begrunnelsen for denne regelen er blant annet at retten og motparten ikke skal måtte forhold seg til flere prosessfullmektiger som hver for seg kan foreta prosesshandlinger på vegne av parten. Ved å begrense antallet prosessfullmektiger som en part kan ha reduseres også muligheten for motstridende prosesshandlinger. Dette bidrar til en rask og effektiv rettergang, se formålsbestemmelsen i tvisteloven § 1-1.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Prosessfullmektigen må være én bestemt fysisk person. Dette innebærer at et helt advokatfirma ikke kan opptre som prosessfullmektig. Advokatoppdraget er personlig, dette følger også av advokatforskriften kapittel 12 pkt. 3.1.2.

Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak fra hovedregelen om én prosessfullmektig dersom det er særlige grunner for det, jf. bestemmelsens andre ledd andre punktum. Avgjørelsen beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering, hvor sentrale momenter blant annet vil være sakens kompleksitet, lengde og omfang. Parten kan for eksempel tillates å ha to prosessfullmektiger dersom det dreier seg om en omfattende og krevende rettssak som vil vare i flere måneder.

Hvis det er mer enn én prosessfullmektig til stede i rettsmøtet, skal det på forhånd gjøres klart for retten og motparten hvem som til enhver tid har rett til å utføre prosesshandlinger på vegne av parten.

Prosessfullmektigen opptrer etter reglene for parter

Det følger av bestemmelsens tredje ledd at reglene som gjelder for parter, som hovedregel også gjelder for prosessfullmektiger. Unntak kan følge av særskilte bestemmelser eller av sammenhengen dersom den prosessuelle rettigheten eller plikten må påligge parten personlig. Eksempler på slike personlige plikter er møteplikten etter tvisteloven §§ 6-6 og 23-1 og plikten til å avgi forklaring etter tvisteloven § 23-2.


§ 3-1. Rett til å bruke prosessfullmektig

(1) En part kan la seg representere av en prosessfullmektig.

(2) En part kan bare ha én prosessfullmektig om gangen. Retten kan tillate at en part har mer enn én prosessfullmektig når det foreligger særlige grunner. Er det mer enn én prosessfullmektig til stede i rettsmøtet, skal det på forhånd gjøres klart for retten og motparten hvem som til enhver tid har rett til å utføre prosesshandlinger på vegne av parten.

(3) Hvor denne lov bruker uttrykket part, vil regelen gjelde tilsvarende for prosessfullmektigen når det ikke er særskilt bestemt eller følger av sammenhengen at den aktuelle prosessuelle rettigheten eller plikten påligger parten personlig.

Rull til toppen