Rettshjelpsdekning ved boligkjøp - Eiendomsrett.no®
Rettshjelpsdekning ved reklamasjon på boligkjøp

Rettshjelpsdekning ved boligkjøp

Ikke sjelden er tvist tilknyttet boligeiendom gjenstand for tvist. Det kan være mellom boligkjøper og boligselger, mellom eier av eiendommen og en håndverker eller mellom to naboer. I alle disse tilfellene vil man kunne benytte seg av de ulike ordningene for rettshjelpsdekning. På den måten unngår man å måtte betale saksomkostningene tilknyttet saken, helt fra egen lomme. Her gis en oversikt over de ulike sidene ved rettshjelpsdekning ved boligkjøp. 


Hva innebærer rettshjelpsdekning?

Rettshjelpsdekning er en del av rettshjelpsforsikringen man har som privatperson. Det er altså ikke det samme som at man har krav på fri rettshjelp slik at utgiftene dekkes av det offentlige. Mer konkret innebærer denne ordningen at man i møte med advokat (og rettssystemet for øvrig) vil få dekket store deler av kostnadene. Viktig å merke seg er likevel den oppad avgrensede beløpssatsen, se nedenfor.

Endringer i avhendingsloven

Rettshjelpsdekning kan man ha gjennom en rekke forsikringsordninger. For eiendomssaker er det særlig hus/fritidsboligforsikring, innboforsikring og byggeforsikring som er aktuelle som grunnlag for rettshjelpsdekning. Et poeng her er riktignok at det for hus/fritidsboligforsikringen og byggeforsikringen kun vil være tvister tilknyttet den forsikrede eiendommen som kan kreves dekket. For innboforsikringen vil det på sin side kun være tvister som privatperson som dekkes. De fleste eiendomstvister vil riktignok falle inn under innboforsikringens virkeområde.

Hvilke eiendomstvister dekkes?

Som antydet ovenfor vil en rekke eiendomstvister falle inn under rettshjelpsdekningen. Tvister som erfaringsmessig typisk oppstår er tvister knyttet til

  • kjøp/salg av bolig
  • naboforhold
  • husleie
  • sameieforhold
  • håndverkerarbeid
  • tomtegrenser

Merk! Arve- og familietvister, samt tvister knyttet til yrke og erverv, vil ikke kunne dekkes under rettshjelpsdekningen.

Vilkårene for dekning

Det stilles svært milde krav for å få dekket saksomkostninger tilknyttet en boligtvist. Det eneste vilkåret er at det må foreligge en tvist, det vil si en uenighet mellom to parter. Vilkåret vil typisk være oppfylt når det foreligger et krav som er bestridt, helt eller delvis, av den annen part. Tvisten anses å foreligge idet kravet blir bestridt. Det er i denne sammenheng heller ikke noe krav om skriftlighet. Dette innebærer at også muntlige avslag vil medføre at det foreligger en tvist og at vilkåret er oppfylt. Utviser den annen part passivitet over lengre tid, vil også dette kunne medføre at en tvist anses for oppstått.

At det foreligger en tvist må for øvrig kunne dokumenteres overfor ditt forsikringsselskap. Dermed vil det gjøre det lettere å bevise at vilkåret er oppfylt overfor forsikringsselskapet, dersom et krav er bestridt skriftlig.

Omfanget av rettshjelpsdekningen

Vedrørende omfanget av rettshjelpsdekningen varierer dette noe fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. En pekepinn er at dekningen er begrenset til tvistens verdi for den krevende part. Det vil eksempelvis si at dersom tvisten gjelder et prisavslagskrav på 80.000 kroner, vil også utbetalingen fra forsikringsselskapet være begrenset til 80.000 kroner. Dekningssummen er riktignok begrenset oppad til 100.000 kroner. Dette innebærer at parten i en tvist som overstiger denne sum, vil måtte dekke det overskytende beløpet fra egen lomme.

Det er også verdt å merke seg at en slik ordning krever at man betaler en egenandel. Denne ligger normalt på 3000-4000 kroner. Det er altså først når tvisten overstiger egenandelen at forsikringsselskapet kommer inn i bildet. Da vil forsikringsselskapet dekke 80% av kostnadene tilknyttet tvisten, riktignok ikke mer enn 100.000 kroner. Dette innebærer at man som privatperson må betale 20% av kostnadene som overstiger egenandelen. Hvor mye dette utgjør, avhenger naturlig nok av de totale kostnadene tilknyttet tvisten.

Kort oppsummert: Ved utgifter som overstiger egenandelen på 3000-4000 kroner (avhengig av den konkrete forsikringsordningen), men som likevel er under 100.000 kroner, får man dekket 80% av utgiftene av forsikringsselskapet. De resterende 20% må man dekke selv. Overstiger utgiftene i en sak over 100.000 kroner, vil man som privatperson måtte betale det overskytende av egen lomme.

Husk å overholde meldefristen

Å overholde meldefristen er en grunnleggende forutsetning for at rettshjelpsdekningen skal være aktuell. Oversitter man denne fristen vil nemlig forsikringsselskapet avslå dekning under henvisning til at meldefristen ikke er overholdt. Når det kommer til fristberegningstidspunktet, løper fristen fra litt ulike tidspunkt avhengig av om tvisten er oppstått før eller etter man har oppsøkt advokat. Har man benyttet advokat før tvist oppstår, regnes ettårsfristen fra tvistetidspunktet. Det vil si fra det tidspunkt kravet bestrides fra den annen part, se ovenfor. Oppsøker man derimot advokat etter at tvist er oppstått, løper meldefristen fra det tidspunkt man oppsøker advokat.

Kontakt oss

Har du som kjøper eller selger spørsmål knyttet til en boligtvist generelt eller til rettshjelpsdekning spesielt? Vi bistår deg gjerne i saken din. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale på telefon eller e-post. Bruk skjemaet under eller trykk på «kontakt oss».


Les mer om reklamasjon ved kjøp av bolig her. 

Rull til toppen