Reklamasjonsfrist - Eiendomsrett.no®
Reklamasjonsfrist

Reklamasjonsfrist

Reklamasjonsfrist betegner den tiden kjøper eller tjenestemottaker har på å gjøre mangelen gjeldende. I kontraktslovgivningen oppstilles det typisk en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist. Den absolutte reklamasjonsfristen er på to år i kjøpsloven, mens den er på fem år i den øvrige kontraktslovgivningen. Den relative reklamasjonfristen gjelder også for uregulerte kontraktstyper, som næringsentreprise. Dette gjelder bare dersom partene ikke selv har avtalt seg bort fra dette. I motsetning til den absolutte fristen, begynner ikke den relative fristen å løpe fra og med overtakelsen. Den relative fristen løper fra kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget kontraktsbruddet. Fristens utgangspunkt beror altså på en konkret vurdering. Fristens lengde avhenger av hva som anses «innen rimelig tid» i det konkrete tilfellet. Lengden på den relative reklamasjonsfristen er altså ikke gitt, men skal alltid være «rimelig». 


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen