Naboloven § 9 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Naboloven § 9

Naboloven § 9 med lovkommentar

Naboloven § 9 regulerer erstatning for økonomisk tap ved skade eller ulempe i nabotvister. Bestemmelsen angir i hvilke tilfeller man kan kreve erstatning av naboen for tiltak han har iverksatt. I tillegg kan erstatningsansvaret på visse vilkår lempes eller falle helt bort.


Naboloven § 9 lyder:

Endringer i avhendingsloven

§ 9. Det økonomiske tapet nokon lid av skade eller ulempe i strid med nokor føresegn i §§ 2-5 er den ansvarlege skyldig til å bøta, anten han sjølv eller nokon han svarar for, har gjort seg skuldig i aktløyse eller ikkje. Det gjeld og skade eller ulempe av tiltak som er fremja i samsvar med avgjerder etter naboloven § 7, jf. § 8, eller av tiltak med slik oreigningsrett som nemnt i § 10 første stykket bokstav (b) eller som er lovleg etter forurensingslova av 13. mars 1981 nr. 6.

Den ansvarlege sitt ansvar kan lempas etter reglane i skadeerstatningslova § 5-2. Oppstår skade eller ulempe på fast eigedom eller ting, skal det ved bruken av skadeerstatningslova § 5-2 takast omsyn til om eigedomen eller tingen tåler særleg lite.

Når skadelidaren etter god granneskikk burde sagt frå tidlegare,kan skadebotkravet falla bort eller skadebota setjast ned.

Denne paragrafen minkar ikkje den retten nokon har til skadebot etter dei elles gjeldande rettsreglane.

Første ledd

Økonomisk tap

Et vilkår for at det i det hele tatt skal bli tale om erstatning, er at vedkommende nabo må ha lidt et økonomisk tap. Dette følger av at naboloven § 9 dekker kun erstatning for økonomisk tap. Det vil si at forhold som ikke har noen økonomisk innvirkning for den naboen som er rammet, vil falle utenfor og ikke gi rett til erstatning. Som eksempel på økonomisk tap kan nevnes utbedringskostnader eller at eiendommen har sunket i verdi som følge av tiltaket.

Konstateres det at det foreligger et økonomisk tap, kan man videre se hen til vilkårene for erstatningsansvar. Disse angis også i første ledd. Etter bestemmelsen er det flere alternative vilkår for å ilegge den ansvarlige nabo erstatningsplikt.

Skade eller ulempe i strid med naboloven §§ 2-5

For det første kan man ilegges et erstatningsansvar dersom naboen påføres skade eller ulempe i strid med bestemmelsene i lovens §§ 2-5. Det kan altså enten være tale om skade, det vil si fysiske skader som man kan ta og føle på, eller ulempe, som er et videre begrep. En ulempe kan være støy, lukt eller manglende estetisk utforming slik at resultatet av tiltaket er sjenerende. Når loven henviser til §§ 2 til 5, betyr det at det må foretas en vurdering etter disse bestemmelser for å fastslå om det foreligger en rett til erstatning.

§ 2

§ 2 regulerer tiltak som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe for naboeeiendommen. I denne forbindelse vil de tiltak som overstiger tålegrensen, kunne medføre erstatningsplikt for den ansvarlige.

§ 3

Etter § 3, jf. § 5 kan det å ha et tre nærmere naboeiendommen enn det som følger av bestemmelsen medføre erstatningsansvar.

§ 4

Brudd på § 4 kan medføre plikt til å erstatte økonomisk tap som følge av at man har bygd på en slik måte at takdrypp eller snøras faller ned på naboeiendommen og påfører denne skade eller ulempe. Det samme gjelder dersom man ikke overholder 1,25 meters avstand mellom nabo og ens egen dør og vindu/annen åpning i vegg.

§ 5

I § 5 angis hvilke nødvendige forhåndsregler/tiltak som må tas før selve tiltak iverksettes. Påføres naboen skade eller ulempe fordi dette ikke overholdes, kan det gi grunnlag for erstatning.

Skade eller ulempe i strid med naboloven § 7, jf. § 8

Tiltak som er iverksatt etter lovens § 7, jf. § 8 og medfører skade eller ulempe på en naboeiendom kan også gi grunnlag for erstatningsansvar. Tiltak som er iverksatt etter et naboskjønn kan altså også gi grunnlag for erstatning. Det samme gjelder dersom man iverksetter tiltaket mens saken pågår, uten særskilt samtykke fra naboskjønnet eller når man trosser et fastsatt forbud mot å iverksette tiltaket.

Skade eller ulempe i strid med naboloven § 10 første ledd bokstav b

Dersom den ansvarlige nabo har fått et vedtak eller fått samtykke av ekspropriasjon av grunn til å gjennomføre tiltaket, og denne gjennomføringen påfører naboen skade eller ulempe, kan han kreve erstatning etter naboloven § 9 første ledd annet punktum, jf. § 10 første ledd bokstav b.

Skade eller ulempe som følge av tiltak etter forurensningsloven

Det siste alternative vilkåret for erstatning er gjennomføring av tiltak som er lovlige etter forurensningsloven. Dette innebærer at en nabo vil ha krav på erstatning dersom man gjennomfører et tiltak som etter forurensningsloven er lovlig, og som påfører naboen skade eller ulempe.

Objektivt ansvar

Av første ledd første punktum følger det at erstatningsansvaret er objektivt. Dette gjelder uavhengig av på hvilket av de ovenfor nevnte grunnlagene man blir ansvarlig. At ansvaret er objektivt innebærer at man blir ansvarlig selv om man ikke har opptrådt uaktsomt, altså selv om man ikke er å bebreide for at skaden eller ulempen har inntrådt.

Det er også et poeng at man er objektivt ansvarlig både for sin egen opptreden og for andre personer man må anses å svare for. Slike andre personer kan være medhjelpere ved gjennomføringen av tiltaket. Det betyr at dersom medhjelperne påfører naboeiendommen skader eller ulemper i forbindelse med tiltaket, vil den ansvarlige nabo bli erstatningsansvarlig, uavhengig av om disse andre personene har opptrådt klanderverdig.

Annet ledd

Annet ledd regulerer når et erstatningsansvar kan lempes eller falle helt bort. Lemping innebærer at ansvarets omfang reduseres. Dette forutsetter riktignok at man har blitt ilagt et erstatningsansvar. Spørsmålet er i denne forbindelse om det foreligger forhold som tilsier at ansvaret bør settes ned. Etter bestemmelsen kan et erstatningsansvar lempes etter reglene i skadeerstatningslova § 5-2.

Et ansvar vil etter skl. § 5-2 kunne lempes når det vil virke «urimelig tyngende» for ansvarlige. Alternativt vil det kunne lempes når det foreligger et særlig tilfelle som tilsier at det er rimelig at den skadelidte helt eller delvis bærer kostnadene for skaden. Vurderingene må i begge tilfeller vurderes konkret ut i fra omstendighetene i den enkelte sak. Det er oppstilt en rekke momenter i § 5-2 første punktum man kan ta hensyn til i vurderingen. Det kan for eksempel ses hen til skadens størrelse, den ansvarliges økonomiske bæreevne og skyldforhold. Når det også bestemmes at det kan ses hen til forholdene ellers, åpner dette for å ta i betraktning også andre omstendigheter som ikke eksplisitt er opplistet i bestemmelsen, men som likevel har betydning for den konkrete saken.

Naboloven oppstiller også eksplisitt et moment man skal ta i betraktning. Det skal i vurderingen tas hensyn til om eiendommen eller tingen tåler særlig lite. Dersom eiendommen eller tingen tåler særlig lite, kan dette tale for å lempe den ansvarliges ansvar, og motsatt. Det skal mer til for å ødelegge en ting som presumptivt skal tåle mye. Det kan da være gode grunner for å la den ansvarlige bære tapet av tingen.

Tredje ledd

Også tredje ledd regulerer når den ansvarliges erstatningsansvar kan settes ned eller falle helt bort. Vilkåret er her et annet enn i annet ledd. Etter tredje ledd kan ansvaret lempes eller falle helt bort dersom den skadelidende nabo etter god naboskikk burde ha sagt i fra om skaden eller ulempen tidligere. Dette beror på en konkret vurdering. Vurderingstemaet er hva som til enhver til vil være å anse som god naboskikk.

Generelt kan det sies at god granneskikk innebærer en slags plikt for den skadelidende nabo til å gjøre den ansvarlige nabo oppmerksom på de skadene eller ulempene som tiltaket påfører naboeiendommen. Dette bør i tillegg skje så raskt som mulig. På den måten får den som iverksetter tiltaket en oppfordring og en mulighet til å finne alternative løsninger som ikke påfører naboen skade eller ulempe. Det er etter dette altså ikke rom for å la tiden gå slik at skaden eller ulempen blir større for på den måten å kunne sikre seg et større erstatningskrav. Oppsummert kan man si at de tilfeller der den skadelidende nabo har hatt en oppfordring til å reagere tidligere, vil rammes av tredje ledd. Dette vil altså kunne medføre at erstatningskravet faller bort eller settes ned.

Fjerde ledd

Fjerde ledd fastslår at naboloven § 9 ikke skal være til hinder for å kreve erstatning etter andre rettsregler som hjemler erstatningskrav. Dette betyr at denne bestemmelsen ikke er enerådende på området. Det er mulighet for å fremme krav om erstatning også etter andre rettsregler.

Rull til toppen