Naboloven § 5 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Naboloven § 5

Naboloven § 5 med lovkommentar

Naboloven § 5 regulerer et krav om å ta visse forhåndsregler av hensyn til naboen ved gjennomføringen av mer omfattende, spesifikke tiltak på eiendommen. Bestemmelsen er riktignok deklaratorisk, jf. § 1. Naboene kan dermed  avtale reguleringer som i utgangspunktet strider med bestemmelsen.


Naboloven § 5 lyder:

Endringer i avhendingsloven

§ 5.Ingen må setja i verk graving, bygging, sprenging eller liknande, utan å syta for turvande føregjerder mot utrasing, siging, risting, steinsprut, lufttrykk og anna slikt på granneeigedom.

Ved graving, bygging, sprenging eller lignende tiltak må man sørge for nødvendige forhåndsregler. Disse skal sikre at gjennomføringen ikke får negative konsekvenser for naboeiendommen. Som negative konsekvenser nevner loven utrasing, siging, risting, steinsprut, lufttrykk eller ligende forhold. Det kan av ordlyden utledes at bestemmelsen er ikke uttømmende hverken for hvilke tiltak som settes i verk eller for hvilke påvirkninger forhåndsreglene skal verne mot. Dette følger av formuleringene «eller lignende tiltak» og «eller lignende forhold».

Rull til toppen