Naboloven § 4 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Naboloven § 4

Naboloven § 4 med lovkommentar

Naboloven § 4 regulerer ulike byggekrav som stilles i forhold til forhindring av snøras på naboeiendommen, samt visse minstekrav som stilles til avstanden mellom eiendommene for så vidt gjelder dør og vinduer. Bestemmelsen er for øvrig deklaratorisk, jf. § 1. Dette innebærer at naboene seg i mellom kan avtale reguleringer som i utgangspunktet strider med bestemmelsen.


Naboloven § 4 lyder: 

Endringer i avhendingsloven

§ 4. Ingen må byggja såleis at takdrop eller snøras fell ned på granneeigedom til skade eller ulempe for grannen.

Dør og likeins vindauga eller annan gjennomsynleg opning i vegg mot granne må ikkje vera nærare granneeigedomen enn 1,25 meter. Har veggopning som nemnt serleg heimel, må grannen ikkje byggja nærare opninga enn 1,25 meter.

Første ledd

Det følger av første ledd at man ikke må bygge på en slik måte at takdrypp eller snøras faller ned på naboeiendommen og påfører denne skade eller ulempe. Vurderingen må skje konkret i lys av de konkrete forholdene i den enkelte sak.

Skade tar sikte på fysiske forhold som man ta og føle på.

Ulempe er et videre begrep. Det er derfor rom for å ta i betraktning flere forhold i denne vurderingen. Det er altså ikke kun fysiske skader som kan medføre at en nabo har overtrådt denne bestemmelsen.

Annet ledd

Bestemmelsens annet ledd regulerer avstanden mellom naboeiendommen og dør og vindu, samt annen åpning i vegg som gir innsyn. Avstanden må være minst 1,25 meter. En slik lovregulering tar sikte på å skape en viss avstand mellom eiendommene. På denne måten kan man blant annet ivareta følelsen av privatliv og av å ha noe eget.

Det samme gjelder for åpning i vegg der den har særlig hjemmel. Heller ikke i slike tilfeller kan naboen bygge nærmere åpningen enn 1,25 meter.

Rull til toppen