Naboloven § 15 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Naboloven § 15

Naboloven § 15 med lovkommentar

Naboloven § 15 regulerer retten en nabo har til å iverksette beskyttelsestiltak for å beskytte eiendommen sin mot skader i forbindelse med tiltak en annen nabo har iverksatt. I tillegg reguleres hvem som må bekoste slike beskyttelsestiltak. Om du har spørsmål om nabotvister så les denne artikkelen.


Naboloven § 15 lyder: 

Endringer i avhendingsloven

§ 15. Er byggverk eller anna til fare for alvorleg skade på granneeigedom, kan grannen få syta for turvande tryggingsrådgjerder på kostnaden til eigaren.

Avgjerda høyrer under granneskjøn.

Første ledd

Første ledd bestemmer at dersom et byggverk eller andre forhold kan være til fare for alvorlig skade på naboeiendom, kan den aktuelle naboen selv iverksette nødvendige beskyttelsestiltak. Tiltakene må bekostes av den annen nabo som har iverksatt arbeidene som har medført faren for skade.

Det er et vilkår at byggverket eller andre forhold kan føre til alvorlig skade på naboeiendommen. For at naboen skal kunne iverksette beskyttelsestiltak må det altså foreligge en fare for skade av kvalifisert art. Alvorlighetskriteriet gir med andre ord anvisning på en høy terskel. Altså vil ikke en hvilken som helst skade gi naboen en slik rett. Skadeomfanget vil være av stor betydning. Det er også et moment at potensielle ulemper ikke vil medføre slik tiltaksrett. Det må være tale om potensielle fysiske skader man kan ta og føle på.

Forutsatt at det er tale om et tiltak som kan være til alvorlig skade på eiendommen, kan den aktuelle nabo iverksette beskyttelsestiltak. Et vilkår her er likevel at beskyttelsestiltakene må være nødvendige. Dette innebærer at beskyttelsestiltaket må være forholdsmessige i forhold til den skaden som søkes avverget. Man kan ikke iverksette mer omfattende tiltak enn de som er nødvendige for å forhindre den aktuelle skaden. Vurderingen må gjøres konkret for det særskilte tilfellet.

Annet ledd

Annet ledd fastslår at en avgjørelse om en nabos rett til å iverksette beskyttelsestiltak på den annen nabos regning, tas av et naboskjønn. Det vil si at saken avgjøres av en tingrettsdommer, jf. § 18. Tingrettsdommeren bestemmer altså om tiltak i det hele tatt kan iverksettes og eventuelt også hvilke tiltak som er nødvendige for å forhindre den aktuelle alvorlige skaden. I tillegg avgjør skjønnet at tiltaket kan gjennomføres på naboens regning.

Er det slik at det akutt er alvorlig fare for skade på eiendommen, slik at naboen ikke rekker å få en avgjørelse ved naboskjønn, kan en nabo likevel iverksette nødvendige beskyttelsestiltak etter nødrettsregelen i straffeloven § 17. Dette følger av forarbeidene til loven, jf. Rådsegn 2 side 39. Et slikt tiltak vil da kunne være lovlig dersom den aktuelle faren «ikke kan avverges på annen rimelig måte» og den aktuelle «skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen» ved beskyttelsestiltaket.

Rull til toppen