Naboloven § 12 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Naboloven § 12

Naboloven § 12 med lovkommentar

Naboloven § 12 regulerer naboens rett til på visse vilkår å fjerne tre, greiner og røtter som er over på naboeiendommen. I tillegg er det en særregulering for tre og greiner. Videre fastslås i hvilke tilfeller disse reglene ikke gjelder. 


Naboloven § 12 lyder: 

Endringer i avhendingsloven

§ 12. Tre, greiner, og røter som stikk inn på granneeigedom og er nemnande til skade eller ulempe, har grannen rett til å kutta eller skjera av etter grenselina og eigna til seg. For tre og greiner gjeld dette berre når varsel er gjeve og dei så ikkje er borttekne innan rimeleg tid.

Denne føresegna gjeld ikkje for merketre og heller ikkje der det er skog på begge sider av grenselina.

Første ledd

Første ledd regulerer en nabos rett til å fjerne tre, greiner og røtter som har krysset eiendomsgrensene og som derfor er over på naboeiendommen. Vilkåret for at slik fjerning kan gjennomføres er at treet, greinen(e) og/eller røttene «nemnande», det vil si vesentlig, er til skade eller ulempe. Dette innebærer at treet, greinen(e) og/eller røttene må være av en viss karakter for at de skal kunne fjernes. Ren irritasjon er nødvendigvis ikke nok.

Videre er skade og ulempe alternative vilkår. Det vil si at det er nok at det grensekryssende forholdet enten er til skade, det vil si fysisk skade som er synbart, eller til ulempe. Ulempevilkåret rommer noe videre enn skadevilkåret. Det innebærer at man kan se hen til flere forhold enn de som typisk gjør seg gjeldende etter en skade-vurdering.

Forutsatt at et av disse vilkårene er oppfylt, og at det er vesentlig, kan naboen i utgangspunktet fjerne det grenseoverskridende elementet. Viktig i denne forbindelse er at naboen må følge grenselinjen. Dette er uttrykkelig regulert for å forhindre at naboen også fjerner deler av det som står inne på den rette nabos eiendom.

Dersom det først foreligger en vesentlig skade eller ulempe, kan naboen riktignok fjerne alt det som er innenfor hans eiendomsgrense. Han er altså ikke begrenset til kun å fjerne det som faktisk er til skade eller ulempe for ham. Dette kan utledes av Rt-1955-33. Denne avgjørelsen gjaldt riktignok den eldre naboloven, men ettersom den bestemmelsen som ble vurdert her, er noenlunde tilsvarende dagens bestemmelse, kan uttalelsene fortsatt brukes i dag.

Særregulering for tre og greiner

For tre og greiner har vi en særregulering i første ledd annet punktum. Det fastslås her at naboen, når det gjelder tre og greiner, kun kan fjerne disse på ytterligere visse vilkår. Det gjelder altså tilleggsvilkår for disse tilfeller. Det vil si at både de ovenfornevnte vilkår om vesentlig skade og ulempe må være oppfylt, i tillegg til de vilkår som nevnes i det følgende.

Før en nabo fjerner tre og greiner må den andre naboen være varslet. I tillegg skal han gis mulighet til å fjerne treet og greinene selv innen rimelig tid. Disse vilkår tar sikte på å gi den andre naboen mulighet til selv å sørge for fjerningen. Dermed må han også gis rimelig tid på seg til å få gjort det. Det er altså først dersom den andre naboen ikke har fjernet dem innen rimelig tid, at naboen kan sørge for fjerning selv.

Hva som er innen rimelig tid må vurderes konkret. Det vil si at tidsrammen må settes ut i fra de konkrete omstendigheter i det enkelte tilfellet. Det som vil være innen rimelig tid i et tilfelle, vil ikke nødvendigvis være det i et annet.

Motsetningsvis kan det av dette utledes at det ikke kreves særskilt varsel til naboen for å fjerne røtter.

Annet ledd

Annet ledd bestemmer i hvilke tilfeller denne bestemmelsen i det hele tatt ikke kommer til anvendelse. Det fastslås her at bestemmelsen ikke gjelder for merketre og heller ikke når det er skog på begge sider av grenselinjen mellom eiendommene. Merketre er trær som har funksjon som grensemerker mellom eiendommer. De skiller altså eiendomsgrensene. I slike tilfeller kommer naboloven ikke til anvendelse i det hele tatt.

Rull til toppen