Erstatning som følge av mangel knyttet til varmeanlegg - Eiendomsrett.no®

Erstatning som følge av mangel knyttet til varmeanlegg

Rettspraksis: Mangel på varmeanlegget ga erstatning

Saken i LA-2017-170154 gjaldt mangler etter håndverkertjenesteloven ved utført rørleggerarbeid i nyoppført bolig. Retten fant at det mangelfulle arbeidet i forbindelse med varmeanlegget ga rett på erstatning for utbedringskostnadene. Erstatningen ble fastsatt skjønnsmessig.


Varmeanlegget er en sentral del av boligen. Arbeidet må utføres etter en faglig forsvarlig standard. Dette gir håndverkertjenesteloven § 5 angivelse på. Bestemmelsen lyder som følger:

Endringer i avhendingsloven

§ 5 Utføring og materialer.

(1) Tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. I den utstrekning forholdene tilsier det skal tjenetseyteren veglede eller samrå seg med forbrukeren.

(2) Utføringen omfatter levering av de materialer som trengs, når annet ikke følger av avtale eller forholdene. Leverte materialer skal være av vanlig god kvalitet, når ikke annet følger av avtale.

(3) Er prisen ikke avtalt og tjenesten kan utføres tilfredsstillende på flere måter, skal tjenesteyteren utføre den på rimeligste måte dersom det ikke er mottatt beskjed om noe annet. Forsømmer tjenesteyteren dette, reduseres prisen etter § 32 (4).

Det er særlig kravet om at tjenesten skal utføres «fagmessig» som er sentral. Dette utgjør en aktsomhetsnorm for håndverkeren. Dette innebærer at dersom tjenesten ikke anses «fagmessig», vil utførselen ha vært uaktsom. Innsatsen vil da være ansvarsbetingende for tjenesteyteren.

Lagmannsrettens vurdering

Det rettslige utgangspunktet

Lagmannsretten presiserer innledningsvis det rettslige grunnlaget og hvordan saksforholdet er:

Helen og Vidar Larsen har ført opp ny enebolig i Lillesand. Boligen er oppført i mur. Murerarbeidet er utført av firma som Vidar Larsen er delaktig i. Vidar Larsen er muremester.

Lillesand VVS AS fikk i oppdrag å utføre rørleggerarbeidet. Selskapet utarbeidet et pristilbud på arbeidet. Det er på det rene at det ikke ble inngått avtale mellom partene i tråd med dette. Arbeidet ble avtalt å skulle avregnes etter medgått tid.

Spørsmålet om det foreligger en mangel ved rørleggerarbeidet som Lillesand VVS utførte, er for lagmannsretten begrenset til å gjelde plasseringen av varmeanlegget og toalettet i baderommet.

Rettsforholdet mellom partene i denne saken reguleres av avtalen mellom dem og håndverktjenesteloven.

Håndverktjenesteloven bygger på den grunnleggende plikt til lojal opptreden som tjenesteyter har overfor forbruker. Det helt sentrale er at tjenesteyter skal utføre arbeidet fagmessig og ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg, jf. § 5. Dette kravet kan partene ikke avtale seg bort fra. Det foreligger en mangel dersom håndverktjenesten ikke fører til det resultatet forbrukeren etter § 5, eller etter avtalen, har rett til å kreve, jf. § 17 første ledd første punktum. Mangel foreligger imidlertid ikke dersom avviket skyldes forhold på forbrukerens side, jf. § 17 første ledd annet punktum.

Sentralt for vurderingen er følgelig hvilke forpliktelser som fulgte av det aktuelle tjenesteforholdet, og hvilke forventninger Larsen med rimelighet kunne stille til Lillesand VVS. Det er også av betydning hvilken kunnskap Larsen selv har.

Det foreligger ingen skriftlig avtale mellom partene. Imidlertid er det ingen uenighet om at det ble inngått avtale slik at Lillesand VVS skulle utføre rørleggerarbeidet ved oppføringen av boligen.

Retten bemerker hva som er gjenstand for vurdering, og hvilke krav som stilles. Det er imidlertid de konkrete forholdene som står sentralt. Om disse bemerker retten:

Den konkrete vurderingen

Foreligger det en mangel?

Lagmannsretten behandler først spørsmålet om plasseringen av varmeanlegget i garasjen representerer en mangel.

Partene er enige om at komponentene til varmeanlegget skulle plasseres i teknisk rom.

[…]

Ingeniør Erling Løyning har besiktiget anlegget og avgitt rapport 9. november 2016. Løyning avga forklaring for lagmannsretten. Han beskrev installasjon av varmeanlegget som «slett arbeid», og påpekte spesielt mindre gode valg og løsninger ved utstyrsplasseringen og rørføringene. Plasseringen av varmefordelingsskapet betegnet han som «uheldig» da den umuliggjorde installasjon av bereder og varmepumpe med tilhørende utstyr i teknisk rom.

Teknisk rom er 2,7 m2 med dør på to vegger. I et slikt lite rom er det klart at alle komponenters plassering har betydning for en hensiktsmessig utnyttelse av rommet. I denne situasjonen valgte Aas, uten å samrå seg med Larsen, å montere fordelerskapet nede på veggen. Lagmannsretten er kommet til at Lillesand VVS ikke har ivaretatt Larsens interesse med tilbørlig omsorg da fordelerskapet ble gitt den lave plassering i rommet.

Etter avtalen skulle varmeanlegget plasseres i teknisk rom. I tråd med dette ble også fordelerskapet montert her. Plasseringen av skapet nede på veggen ble ikke diskutert med Larsen, men montert slik ankemotparten mente var mest hensiktsmessig.

[…]

Det helt sentrale er imidlertid at Lillesand VVS unnlot å veilede og samrå seg med Larsen om muligheten for plassering av varmeanlegget i teknisk rom, herunder tilpassing ved at fordelerskapet ble hevet, før komponentene ble montert i garasjen. Det måtte for Lillesand VVS fremstå som sentralt for Larsen å kunne utnytte teknisk rom til installasjon av varmeanlegget, og ikke bli tvunget til å omdisponere bruken av garasjen.

Lagmannsretten er etter dette kommet til at utførelsen av arbeidet ved varmeanlegget representerer en mangel.

Hva kan tjenestemottakeren kreve?

Larsen har fremmet krav om dekning av rettingskostnader ved heving av varmefordelingsskapet og flytting av øvrige del av varmeanlegget fra garasjen til teknisk rom. I tillegg kreves kostander for flytting av ventilasjonsaggregat fra hems til garasje. For denne del av kravet er utbedringskostnadene beregnet til om lag kr 116.000.

[…]

Lagmannsretten er kommet til at det ikke er sannsynliggjort at mangler ved utført arbeid på utekran kan tilskrives Lillesand VVS. Det samme gjelder installasjon av ventilasjonsanlegg på hems i garasjen. Flyttingen av varmeanlegget fra garasje til teknisk rom etterlot skadde overflater i garasjen som ble malt. Kostnaden til denne del av utbedringen fremstår imidlertid vesentlig for høy.

Samlet beløp til dekning av utbedringskostnader for retting av mangelen knyttet til flytting av varmeanlegget settes etter dette skjønnsmessig til kr 85.000.

Rull til toppen