Rt-2012-1779 om kravene til reklamasjon - Eiendomsrett.no®
Reklamasjon

Hvilke krav stilles til en reklamasjon?

Rettspraksis: Avhendingslovens regler om reklamasjon

Har du oppdaget feil eller mangler ved boligen eller foreligger det en forsinkelse ved leveringen, må du som kjøper fremsette en reklamasjon for å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Dette følger av avhendingslova § 4-19 første ledd.

Bestemmelsen regulerer fremsettelse av nøytral reklamasjon. Man må som kjøper, innen rimelig tid etter at man oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gi selgeren melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hva slags avtalebrudd det er tale om. Noen ganger reises det tvil om om en reklamasjon i det hele tatt er gjort gjeldende. Dette var tilfellet i Rt-2012-1779 (Victocor). Høyesterett måtte her derfor ta stilling til hva som skal til for at det foreligger en reklamasjon, med andre ord hvilke krav som stilles til reklamasjonens innhold.

Endringer i avhendingsloven

Rt-2012-1779 – kort om saksforholdet

Saken gjaldt en avtale mellom kontraktspartene Hydro og Victocor. Etter avtalen skulle Victocor påføre et korrosjonshindrende belegg på tauekrokmuttere som de fikk tilsendt av Hydro. Mutterne skulle så monteres i aluminiumsskinner som var en del av støtfangeren på Mercedes E-klasse. Etter hvert fikk Hydro problemer med å skru de belagte tauekrokmutterne inn i metallskinnen. Dette skyldes at Victocor la på et for tykt lag med belegg. Som følge av dette ble Hydro påført ekstrautgifter, som de krever erstattet av Victocor. Saken gjelder altså ikke en avtale om salg av fast eiendom. Den er likevel egnet til å vise hvilke krav som generelt stilles for at en reklamasjon skal anses for å være gjort gjeldende.

For å nå frem med et erstatningskrav må det foreligge en mangel, samt at reklamasjonen må være gjort gjeldende. Høyesterett måtte derfor ta stilling til følgende spørsmål: «om påføring av et korrosjonsbeskyttende belegg på bildeler var mangelfull, og om det i tilfelle ble reklamert slik at mangelsbeføyelser kan gjøres gjeldende».

I mangelsvurderingen tok retten utgangspunkt i hva som var avtalt mellom partene. Etter en tolkning av avtalen, slår førstvoterende fast at Victocors leveranser til Hydro ikke var i henhold avtalen og at det derfor forelå en mangel.

Det er særlig det andre spørsmålet gjeldende reklamasjonen som er interessant i vår forbindelse. I reklamasjonsspørsmålet utpensler retten ut sentrale momenter for hvordan man skal vurdere om en reklamasjon er gjort gjeldende eller ikke.

Krav til reklamasjonens innhold

Avtalen

Også i vurderingen av om Victocor hadde fremsatt reklamasjon, starter Høyesterett sin vurdering med utgangspunkt i avtalen mellom partene. Dette følger av alminnelig juridisk metode. Dersom avtalen sier noe om spørsmålet, vil det ikke være adgang for retten til å utfylle med/se hen til bakgrunnsretten for å avgjøre spørsmålet. I denne saken avgjorde retten at avtalen ikke  uttømmende regulerte spørsmålet. I den videre vurderingen, kunne retten derfor se hen til bakgrunnsretten på området.

Bakgrunnsretten

Retten innleder sin vurdering med å fastslå hensynet bak reklamasjonsreglene. Reglene har sitt grunnlag i det alminnelige lojalitetskravet i kontraktsforhold. Dette formuleres mer konkret som at

«Den som mener å ha mottatt en vare som er mangelfull, må gi beskjed om dette på en slik måte at det gir den annen part rimelig mulighet for å ivareta sine interesser».

Reklamasjonsreglene er altså til for at motparten skal ha en mulighet til å ivareta sine interesser.

Videre påpekes det at flere kontraktslover inneholder en reklamasjonsregel. Retten viser til

» håndverkertjenesteloven § 22 hvor det kreves at «mangelen påberopes», avhendingslova § 4-19 som fastsetter at det må gis «melding om at avtalebrotet vert gjort gjeldande» og bustadoppføringsloa § 30 som krever melding om at «mangelen blir gjord gjeldande».

Dette taler for at det er en bevisst lovgivervilje at en part for å nå frem med et krav, er nødt til å reklamere over forholdet. Det vil si at man som kjøper på en eller annen måte må gjøre avtalebruddet gjeldende.

Konkret angivelse av kravene til en reklamasjon

I dommens avsnitt 65 oppsummerer Høyesterett rettstilstanden på området. Det vil si hvilke krav som stilles til en reklamasjon for at den skal anses for å ha blitt gjort gjeldende av kjøper. Retten uttaler følgende

«… det må kreves at mangelen gjøres gjeldende for at det skal foreligge en reklamasjonDet kan imidlertid vanskelig angis generelt hva som kreves for at en mangel er gjort gjeldende. Hva som skal til vil variere blant annet etter kontraktsforholdets art og partenes stilling. Men det bør i alminnelighet ikke stilles for strenge krav».

Videre følger det at

«I Norsk kjøpsrett 4. utgave (1999) side 563 gir Krüger uttrykk for at det må oppstilles to vilkår for at det skal foreligge en reklamasjon: «Varslet må informere mottakeren om at kjøperen anser leveransen for å være kontraktsstridig – og det må fremgå at kjøperen vil påberope seg dette som grunnlag for rettslige krav». I forarbeidene til forbrukerkjøpsloven fremholdes at «[d]et vesentlige er at selgeren får et varsel om at kjøperen kan komme til å gjøre krav gjeldende som følge av noe han eller hun mener kan være en mangel», se Ot.prp.nr.44 (2001–2002) side 180. Denne forarbeidsuttalelsen samsvarer godt med det grunnleggende lojalitetshensynet som ligger til grunn for reklamasjonsreglene og gir etter mitt syn et dekkende uttrykk for det krav som generelt bør stilles til innholdet i en reklamasjon».

Den konkrete vurderingen

Etter at retten har oppstilt det generelle vurderingstemaet som angitt ovenfor, går den videre til å vurdere de konkrete omstendighetene i saken. Det vil si om Hydro kunne sies å ha fremsatt en reklamasjon overfor Victocor.

Retten tar utgangspunkt i at partene frem til det påberopte reklamasjonstidspunktet hadde jevnlig kontakt. En e-post 15. juni 2009 påberopes av Hydro å være reklamasjonen.

Formuleringene i e-posten danner utgangspunktet for vurderingen. De trekker etter rettens syn i retning av å se e-posten som et ledd i en «pågående diskusjons- og problemløsningsfase». Videre uttales det at

«Hydro ga utvilsomt uttrykk for at Victocor ikke leverte i henhold til avtalen og uttrykte misnøye med detteMen sett i sammenheng med den tidligere kontakten mellom partene, særlig møtet kort tid tidligere, det angitte tema for henvendelsen, påminnelsen om at Victocor må sørge for egne undersøkelser og det avsluttende kravet om at Victocor umiddelbart måtte bekrefte beleggstykkelsen, er det etter mitt skjønn vanskelig å se dette som noe annet og mer enn et ledd i en løpende dialog mellom to kontraktsparter som hadde hatt langvarig kontakt om det samme problemet.»

I tillegg hadde Hydro utarbeidet en egen prosedyre som skulle benyttes dersom de ville gjøre mangler gjeldende overfor leverandører. I denne forbindelse påpeker Høyesterett at

«Hydro anvendte denne prosedyren overfor Victocor både tidligere og senere i kontraktsforholdet, men ikke for de leveranser som tvisten i vår sak gjelder. For Victocor måtte det på denne bakgrunn være naturlig å forvente at denne prosedyren ville bli fulgt dersom Hydro mente å fremsette en formell reklamasjon».

På denne bakgrunn konkluderer Høyesterett med at Hydros e-post ikke var å anse som en reklamasjon. Den ga ikke Victocor noen beskjed om at Hydro kunne komme til å gjøre krav gjeldende som følge av mangler ved deres leveranse.

Vanlige spørsmål

Hva er en reklamasjon?

En reklamasjon er en melding til selger/eierskifteforsikringsselskapet om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hva slags avtalebrudd det er tale om.

Hvilke krav stilles til reklamasjonens innhold?

Mangelen må beskrives for at det skal foreligge en reklamasjon. Kjøper må forklare hva hen mener er kontraktstridig, og det må fremgå at kjøperen vil påberope seg mangelen som grunnlag for et rettslig krav.

Kan en boligkjøper reklamere på egenhånd?

Ja, det er i utgangspunktet ikke behov for profesjonell bistand for å sende en reklamasjon til selger/eierskifteforsikringsselskapet. Dersom du likevel ønsker bistand til å reklamere bistår vi deg gjerne med dette.

Må en reklamasjon være skriftlig?

Det er ingen bestemte formkrav til en reklamasjon, men av bevishensyn bør reklamasjonen være skriftlig. En reklamasjon kan for eksempel sendes per post, e-post eller SMS.

Hvor lang er reklamasjonsfristen?

Du må reklamere senest ca. 2-3 måneder etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget en mangelen. Den absolutte reklamasjonsfristen er på 5 år etter at du overtok boligen. Feil oppdaget etter 5 år kan i utgangspunktet ikke påberopes som mangel.

Må jeg reklamere på spesiell måte dersom jeg ønsker å heve kjøpet?

Dersom du ønsker å heve kjøpet må du presisere at du ønsker å heve kjøpet «innen rimelig tid» etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget hevingsgrunnen. Det er ikke tilstrekkelig å påpeke mangelen uten å presisere at du vil heve kjøpet.

Hva skjer dersom jeg reklamerer for sent?

Dersom du reklamerer for sent kan du i verste tilfelle ha tapt et ellers rettmessig krav overfor selger.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Rull til toppen