Husleieloven § 7-2 - Eiendomsrett.no®
Husleieloven paragraf 7-2 med lovkommentar

Husleieloven § 7-2

Husleieloven § 7-2 gjelder ved framleie av husrommet. Bestemmelsen angir den alminnelige regelen for framleie, som gir visse begrensninger.


Bestemmelsen lyder som følger:

Endringer i avhendingsloven

§ 7-2. Den alminnelige regelen om framleie

Leieren har ikke adgang til å framleie eller på annen måte overlate sin bruksrett til andre uten samtykke fra utleieren, med mindre annet følger av avtale eller lovbestemmelse.

Bestemmelsen er fravikelig ved avtale, hvilket innebærer at partene kan avtale at det skal være adgang til fremleie. Dette betyr at en leietaker da ikke vil måtte innhente utleiers samtykke før framleie avvikles.

«framleie»

Betegnelsen «fremleie» brukes ofte om en midlertidig overføring av leieforpliktelsen fra én leietaker til en annen. Det er vanlig der hvor leieren ikke ønsker å si opp leieforholdet, men har en periode hvor hun ikke ønsker å være bundet av dets plikter. Framleie innebærer en form for videreutleie etter leierens initiativ. Dette innebærer at leieren etter hovedleieforholdet blir utleier for fremleieren. Husleielovens regler gjelder også mellom opprinnelig leier og fremleieren. Det er ingen avtale mellom hovedutleier og fremleieren.

Bestemmelsen dekker også det å «på annen måte overlate sin bruksrett til andre». Den dekker altså også det som ikke kan betegnes som «fremleie». Et eksempel vil være der hvor det ikke overføres noen plikter etter leiekontrakten. Dette er tilfelle ved «bytte av bolig», hvor man gjerne lar noen benytte husrommet vederlagsfritt i en periode. Det må nok her trekkes en grense mot det å ha gjester, som ikke krever utleiers samtykke.

Utgangspunkt om utleiers samtykke

Slik som for den alminnelige retten til å overføre leieforpliktelsen til en annen etter § 8-1, kreves det også her samtykke.

Dette betyr at utleier står fritt til å avslå forespørsel om fremleie. Dette er det gode reelle hensyn som begrunner. Overføring av plikter fra et subjekt til et annet kan ha stor betydning for utleier. Dersom den nye leietakeren sliter med betalingsevnen eller -viljen, vil utleier kunne stå igjen med tap. Dette vil være utleiers egen risiko, dersom hun godtar en overføring av leieforholdet og den medfølgende vederlagsplikten.

Rull til toppen