Husleieloven § 2-7 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Husleieloven paragraf 2-7 med lovkommentar

Husleieloven § 2-7 med lovkommentar

Husleieloven § 2-7 angir tidspunktet for mangelsbedømmelsen. Tidspunktet har betydning for hvem som bærer risikoen for mangelen. 


Ordlyden i bestemmelsen er som følger:

Endringer i avhendingsloven

§ 2-7 Tiden for mangelsbedømmelsen.
Om husrommet har en mangel, skal bedømmes ut fra forholdene på tidspunktet for overleveringen, jf. § 2-1.

Skjer overleveringen senere enn avtalt, og dette beror på forhold på leierens side, skal bedømmelsen skje ut fra forholdene på det tidspunkt leieren kunne ha fått overtatt bruken av husrommet.

Bestemmelsen har to ledd, som hver for seg gir to ulike tidspunkt for mangelsbedømmelsen.

Første ledd

Første ledd fastslår at bedømmelsen av om husrommet har en mangels, skal skje ut fra forholdene på tidspunktet for overleveringen. Det er gitt en henvisning videre til lovens § 2-1. Første ledd gjelder dersom leieren overtar husrommet før eller til avtalt tid. Hva som er avtalt tid beror på en tolkning av avtalen.

Annet ledd

Annet ledd bestemmer at tilfeller hvor overleveringen skjer senere enn avtalt. Det sentrale er at dette skyldes «forhold på leierens side». Dette innebærer at leieren må være grunnen til at overleveringen forsinkes. Det må ikke være leierens skyld, men det må være resultat av forhold som leieren har risikoen for.

Rull til toppen