Husleieloven § 10-1 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Husleieloven paragraf 10-1 med lovkommentar

Husleieloven § 10-1 med lovkommentar

Husleieloven § 10-1 pålegger leieren en viss plikt til å godta visninger før flytting. Dette gjelder samtidig som leierens kontrakt løper.


Bestemmelsen lyder som følger:

Endringer i avhendingsloven

§ 10-1. Visning før flytting

I tiden før fraflytting plikter leieren i rimelig utstrekning å gi leiesøkende adgang for å se på husrommet.

Hva som ligger i «tiden før fraflytting» avhenger av hvorvidt kontrakten er tidsbestemt eller tidsubestemt, jf. § 9-1. For det tilfelle at kontrakten er tidsubestemt vil tiden før fraflytting som regel være oppsigelsestiden. Oppsigelsesfristen er som utgangspunkt på tre måneder, jf. § 9-6 (1). Ved tidsbestemte kontrakter er det også nærliggende at visningsplikten ikke strekker seg lengre enn oppsigelsestiden. Det vil da være rundt tre måneder frem til den angitte sluttdagen.

Det følger av bestemmelsen at det her er tale om en plikt for leieren. Det sentrale er omfanget av denne plikten.

«i rimelig utstrekning»

Lovgiver har gitt et visst skjønnsmessig rom hva gjelder pliktens omfang. Dette tilsier at det må foretas en konkret vurdering, ut fra leieforholdets art. Visningsplikten er nok mer begrenset når det gjelder privat bolig, enn leie av lokaler. Dessuten vil tidsmomentet være relevant. Leietaker skal ikke måtte tåle høy visningsfrekvens mens det ennå gjenstår store deler av leieperioden. Motsetningsvis vil det nok ventes at visninger godtas i høyere kvantum jo nærmere utflyttingen.

Det at det kan kreves visninger i husrommet før fraflytting tilsier nok også visse krav til husrommet stand. Altså at det må være tilnærmet i den stand det ventes å være ved tilbakelevering, sml. § 10-2.

Rull til toppen