Husleieloven § 1-5 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®

Husleieloven § 1-5 med lovkommentar

Husleieloven § 1-5 regulerer risikoen for sending av meldinger. Bestemmelsen gjelder for situasjonene der den ene parten har sendt en melding, og denne ikke kommer frem, eller er forsinket. Dersom meldingen er sendt på forsvarlig vis, sier bestemmelsen at avsenderen likevel kan gjøre meldingen gjeldende.


Dersom du lurer på om ditt forhold overhodet faller innenfor husleielovens regler, kan du lese mer om lovens anvendelsesområde her.

Endringer i avhendingsloven
Hva regnes som «melding»?

Bestemmelsen regulerer tilfellene der det er sendt en «melding». Likevel følger det av forarbeidene at bestemmelsen også omfatter situasjoner der uttrykksmåten er en annen. I tillegg vil regelen gjelde også der det er snakk om oppfordring til flytting, protester mot oppsigelser samt erklæringer om heving. Imidlertid vil den ikke komme til anvendelse ved eksempelvis tilbud og aksept som knytter seg itl forhandlinger om leieavtale. Hva som

Hva regnes som «forsvarlig»?

Dersom meldingen sendes som brevpost, vil det som regel regnes som forsvarlig. Det vil også regnes som forsvarlig å overlevere brevet til mottakerens ektefelle eller andre voksne personer i vedkommendes husstand. I tillegg vil det som regel anses forsvarlig å sende meldingen i form av e-post. Bestemmelsen plasserer dermed risikoen for at meldingen kommer frem hos mottakeren. Dersom det skulle oppstå tvil om hvorvidt meldingen i det hele tatt er sendt, vil det imidlertid være opp til avsender å bevise at dette har skjedd.

Trenger du advokathjelp?

Er du usikker på om husleieloven rammer ditt forhold? Våre advokater spesialiserer seg på eiendomsrett, dermed også husleie. I de fleste eiendomssaker vil mesteparten av advokatutgiftene dekkes av forsikringsordninger.


§ 1-5. Risikoen for sending av meldinger

Dersom en part gir melding i samsvar med loven og sender den på en måte som etter forholdene er forsvarlig, og ikke annet framgår, kan avsenderen gjøre gjeldende at meldingen er gitt i tide selv om den blir forsinket eller ikke kommer riktig fram.


Dersom du lurer på innholdet i andre bestemmelser i husleieloven, kan du se full oversikt over bestemmelsene med lovkommentarer her.

Rull til toppen