Husleieloven § 1-4 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Husleieloven paragraf 1-4 med lovkommentar

Husleieloven § 1-4 med lovkommentar

Husleieloven § 1-4 regulerer avtaleform ved husleieavtaler.


Husleieloven § 1-4 lyder som følger:

Endringer i avhendingsloven

§ 1-4.​1Avtaleform

Avtale om leie av husrom kan gjøres skriftlig eller muntlig. Er avtalen muntlig, skal den settes opp skriftlig dersom en av partene krever det.

Bestemmelsen gir partene formfrihet, men med den begrensning at muntlige avtaler må settes opp skriftlig ved anmodning. Den formfriheten loven gir anvisning på må ses i lys av den generelle formfriheten som råder i norsk kontraktsrett. Praktiske og bevismessige hensyn støtter likevel partenes adgang til å kreve at avtalen skriftliggjøres.

Rull til toppen