Husleieloven § 1-3 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®

Husleieloven § 1-3 med lovkommentar

Husleieloven § 1-3 regulerer husleieavtaler som er inngått på grunnlag av standardvilkår. Bestemmelsen sier uttrykkelig at standardvilkårene vil gjelde med mindre det skriftlig opplyses om eventuelle avvik. Likevel er ikke bestemmelsen til hinder for at avtale som er gunstigere for leieren enn standardvilkårene, kan legges til grunn.


Husleieloven har ingen særlige regler om standardvilkår, og utgangspunktet er dermed at visse ensidige standardvilkår vil være bindende – så langt de ikke strider med lovens ufravikelige regler. Forbrukerrådet, Leieboerforeningen og Huseiernes Landsforbund alle har produsert standardkontrakter som ligger innenfor lovens rammer. Hvis du vil vite mer om husleielovens anvendelsesområde, kan du lese lovkommentaren til huseleieloven § 1-1.

Endringer i avhendingsloven

Første ledd

Første ledd gjelder leieavtaler inngått på grunnlag av eller med henvisning til standardvilkår som er utarbeidet etter forhandlinger mellom organisasjoner for leierne og utleierne, Imidlertid finnes det for tiden ingen standardvilkår slik som bestemmelsen nevner. Standardkontraktene som nevnes innledningsvis er ikke omfattet av lovens vilkår som nevnes her. Likevel er regelen for slike avtaler mellom organisasjoner for leierne og utleierne, at det skal opplyses skriftlig om eventuelle avvik fra standardvilkårene. Dette skal skje senest ved avtaleinngåelsen.

Andre ledd

Andre ledd stadfester at bestemmelsen i første ledd ikke vil være til hinder for at leieren av huset fremmer en avtale som stiller vedkommende i en gunstigere posisjon enn den som følger av standardvilkårene. Dette betyr at partene står fritt til å avtale seg vekk fra standardvilkårene, innenfor den forutsetning at avtalevilkårene ikke er mindre gunstige for leieren. Bestemmelsen oppstiller med dette en beskyttelse av leietaker.

Her kan du se en totaloversikt over husleielovens bestemmelser med lovkommentarer.


Trenger du advokathjelp i forbindelse med husleieloven § 1-3?

Advokatene våre er spesialisert innen eiendomsrett, herunder om husleie. I de fleste eiendomssaker vil store deler av advokatutgiftene dekkes av forsikringsordninger. Ved å bruke skjemaet under kan du ta kontakt med oss.


§ 1-3. Standardvilkår

Er leieavtalen inngått på grunnlag av eller med henvisning til standardvilkår som er utarbeidet etter forhandlinger mellom organisasjoner for leierne og utleierne, skal det senest ved inngåelsen av avtalen opplyses skriftlig om eventuelle avvik fra standardvilkårene. Er dette ikke gjort, gjelder standardvilkårene.

Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for at leier av bolig påberoper seg avtale som stiller leieren gunstigere enn det som følger av standardvilkårene.

Rull til toppen