Eiendomsadvokat i Haugesund - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Haugesund

Eiendomsadvokat i Haugesund

Haugesund er en by og kommune som er lokalisert i Nord-Rogaland. Byen har veldig flotte maritime tradisjoner. Siden Haugesund er en relativt stor by, oppstår det også mange eiendomssaker. Vi har gjort en innsats for å kartlegge hvilke saker som oftest oppstår her, og notert ned hva som er vernetinget til de ulike sakstypene. Til slutt har vi funnet noen kandidater som kan ta eiendomssaker i Haugesund.

Advokat for kjøp av bolig i Haugesund

Det er stor pågang i boligmarkedet i Haugesund. Det oppstår en rekke konflikter knyttet til kjøp og salg av bolig.  Ofte kan disse medføre behov for advokathjelp. Et eksempel på en tvist er avhending av en eiendom hvor størrelsen ikke stemmer. En sentral faktor ved verdivurdering av eiendom er areal, dersom det er et avvik mellom de reelle forholdene og hva takstmann har tatt høyde for ved vurderingen – kan dette åpne for krav for en av partene. I slike saker dekkes ofte juridiske utgifter gjennom forsikring.

Endringer i avhendingsloven

Advokat for naborett i Haugesund

Naboretten reguleres i all hovedsak av grannelova (også kjent som naboloven). Dersom du skulle havne i en tvist over en av disse reglene, kan du slippe unna med å bare betale en relativt liten egenandel av advokatutgiftene. Dette muliggjøres av forsikringsavtaler, og forutsetter at en bestemmelse foreligger og at nødvendige vilkår er oppfylt.

Advokat for håndverkertjenester i Haugesund

Vanlige tvister er knyttet til forsinkelse eller mangelfull ytelse på et annet vis. Dersom slike forhold foreligger åpnes det for å gjøre krav gjeldene. Dette kan være heving av avtalen, prisreduksjon eller erstatning. For å vurdere hva som passer best i din sak, bør du kontakte en advokat for en konkret vurdering.

Advokat for husleierett i Haugesund

Husleieavtaler medfører beklageligvis ofte konflikter. Dette kan ofte være belastende for alle involverte. Ofte knytter uenighetene seg til egenskaper ved husrommet. Ofte kan det være en mangel som gjør levekårene dårligere for beboerne, eller så kan det være ødeleggelser ved tilbakeleveringen. Ofte kan advokatutgifter dekkes gjennom forsikring.

 

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter i Haugesund

Øvrige eiendomssaker kan handle om temaer som ekspropriasjon, veirett eller servitutter. Disse sakene kan ofte være noe komplekse og ha flere parter. Dersom du har havnet i en tvist knytter til erstatning etter ekspropriasjon, rådes det til bruk av juridisk hjelp. Eksproprianten plikter å erstatte dine tap.

 

Plan og bygningsmyndighetene i Haugesund kommune

De kommunale plan- og bygningsmyndighetene må godkjenne prosjektet før du får lov til å bygge garasje eller lignende tilbygg. Informasjon om hvor og hvordan du søker, kan du finne på kommunens hjemmeside.

Domstoler i Haugesund

Saker som er knyttet til temaene avhending av eiendom, utleie av bolig, håndverkersaker og nabosaker tilhører Haugaland tingrett.

Haugaland og Sunnhordaland jordskifterett er vernetinget for sakene som handler om ekspropriasjon, servitutter og veirett.

Eiendomsadvokater i Haugesund

Blant annet Advokatene Lea, Haavik, Helland & Falkeid, og Advokatene Urrang Simonsen & Røthing Simonsen driver med eiendomsrett i Haugesund.

 

Rull til toppen