Håndverkertjenesteloven § 9 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 9 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 9 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 9 med lovkommentar – hvilke regler gjelder for tilleggsarbeid?

Håndverkertjenesteloven § 9 regulerer lovens regler for tilleggsarbeid. Tilleggsarbeid er arbeid som faller utenfor oppdraget, men som det er praktisk å utføre sammen med arbeidet. Hvis det er behov for tilleggsarbeid, skal tjenesteyteren som hovedregel gi forbrukeren beskjed om dette.


§ 9. Tilleggsarbeid.

Endringer i avhendingsloven

(1) Viser det seg under utføringen behov for arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å utføre sammen med oppdraget (tilleggsarbeid), skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren.

(2) Er forbrukeren ikke å treffe, eller mottar tjenesteyteren av andre grunner ikke beskjed innen rimelig tid, kan tilleggsarbeidet likevel utføres dersom

(a) forbrukeren må antas å ville ha tilleggsarbeidet utført, og

(b) prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig i seg selv, eller den er lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten.

(3) Tjenesteyteren plikter i rimelig utstrekning å utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren.

(4) Om pristillegg for tilleggsarbeid gjelder § 33.

Tjenesteyteren plikter å kontakte forbrukeren

Den alminnelige hovedregelen for tilleggsarbeid følger av bestemmelsens første ledd. Tjenesteyteren plikter å gi beskjed til forbrukeren dersom det blir behov for tilleggsarbeid underveis i oppdraget. Tilleggsarbeidet må være praktisk å utføre sammen med hovedoppdraget. For det første må det være en teknisk og funksjonell sammenheng mellom tilleggsarbeidet og hovedoppdraget. For det andre må arbeide være praktisk å gjennomføre sammen med hovedoppdraget. Vurderingen av hva som er nødvendig tilleggsarbeid etter bestemmelsen må foretas konkret i hvert enkelt tilfelle.

Problemer knyttet til utføring uten tillatelse

Hvis forbrukeren ønsker arbeidet utført, vil det naturligvis ikke være noe problem. Hvis forbrukeren imidlertid ikke ønsker tilleggsarbeidet utført, og vilkårene i andre og tredje ledd ikke er oppfylt, vil tjenesteyteren miste sin rett på pristillegg for tilleggsarbeid etter håndverkertjenesteloven § 33.

Tilleggsarbeid kan i noen tilfeller utføres uten avtale

Det følger av bestemmelsens andre ledd at tilleggsarbeidet i enkelte tilfeller kan utføres, selv om forbrukeren ikke har blitt informert om at det er nødvendig.

Det første vilkåret er at forbrukeren må antas å ønske aktuelle tilleggsarbeidet utført. Dette vil i mange tilfeller være åpenbart, særlig hvis tilleggsarbeidet er helt nødvendig for at tjenesten skal bli hensiktsmessig utført. Hvis det er tvil om hvorvidt forbrukeren ønsker det aktuelle tilleggsarbeidet utført, vil det i de fleste tilfeller lønne seg å stanse arbeidet inntil man får avklart forholdet.

Det andre vilkåret er at prisen for tilleggsarbeidet må være ubetydelig i seg selv, eller relativt lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten. Hva som ligger i «ubetydelig» pris, vil være relativt. Prisen må i alle tilfeller være lav. I denne sammenheng er det greit å merke seg at en prisdifferanse på 15 % anses for å være vesentlig ved gitt prisoverslag etter håndverkertjenesteloven § 32 andre ledd.

Vilkårene i andre ledd bokstav a og b er kumulative. Det vil si at begge vilkår må være oppfylt for at rettsvirkningen skal inntre.

Plikt til å utføre tilleggsarbeid hvor unnlatelse kan medføre fare

Det følger av bestemmelsens tredje ledd at tjenesteyteren i rimelig grad plikter å utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren. Tjenesteyteren kan følgelig, i enkelte tilfeller, ha en plikt til å utføre tilleggsarbeid. Begrepet «skade» omfatter her både fysisk skade på person og økonomisk skade på eiendom.

Fravikelighet og eventuelle mangelskrav

Bestemmelsens regler om tilleggsarbeid er i utgangspunktet ufravikelige, se håndverkertjenesteloven § 3 om lovens ufravikelighet.

Dersom tjenesteyteren forsømmer sine plikter etter bestemmelsen, vil det foreligge en mangel ved håndverkertjenesten i henhold til håndverkertjenesteloven § 17.

Reglene om pristillegg for tilleggsarbeid følger av håndverkertjenesteloven § 33.

Rull til toppen