Håndverkertjenesteloven § 9 med lovkommentar - Eiendomsrett.no
Håndverkertjenesteloven paragraf 9 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 9 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 9 med lovkommentar – Hvilke regler gjelder for tilleggsarbeid?

Håndverkertjenesteloven § 9 regulerer lovens regler for tilleggsarbeid. I lovens første setning fremgår det at tilleggsarbeid skal forstås som arbeid som faller utenfor oppdraget, men som der er praktisk å utføre sammen med arbeidet. Dersom noe slikt fremkommer, er hovedregelen at tjenesteyteren plikter å kontakte forbrukeren.

§ 9. Tilleggsarbeid.

(1) Viser det seg under utføringen behov for arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å utføre sammen med oppdraget (tilleggsarbeid), skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren.

(2) Er forbrukeren ikke å treffe, eller mottar tjenesteyteren av andre grunner ikke beskjed innen rimelig tid, kan tilleggsarbeidet likevel utføres dersom

(a) forbrukeren må antas å ville ha tilleggsarbeidet utført, og

(b) prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig i seg selv, eller den er lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten.

(3) Tjenesteyteren plikter i rimelig utstrekning å utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren.

(4) Om pristillegg for tilleggsarbeid gjelder.

 

Tjenesteyteren plikter å kontakte forbrukeren

I paragrafens første ledd fastsettes den alminnelige regelen for tilleggsarbeid. Her etableres det en plikt om å gi opplysning dersom det under utføringen blir behov for tilleggsarbeid. Vilkårene for at noe skal anses for å være tilleggsarbeid i denne konteksten, er først og fremst en teknisk og funksjonell sammenheng med oppdraget. Videre må arbeidet være praktisk å gjennomføre sammenheng med det opprinnelige oppdraget. Denne vurderingen tas konkret i hvert enkelt tilfelle.

Problemer knyttet til utføring uten tillatelse

Hvis forbrukeren ønsker arbeidet utført, vil det naturligvis ikke oppstå noe problem. Men dersom forbrukeren kan gjøre gjeldende at han ikke ønsket en gjennomføring av tilleggsarbeidet utført, og vilkårene i annet og tredje ledd ikke oppfylles, mister tjenesteyteren sin rett til pristillegg etter håndverkertjenesteloven § 33.

Tilleggsarbeid kan i noen tilfeller gjennomføres uten avtale

I håndverkertjenesteloven § 9 andre ledd bestemmes det at tilleggsarbeidet i noen tilfeller kan utføres selv om forbruker ikke har mottatt beskjed.

Det første vilkåret er at forbrukeren må antas å ville ha det aktuelle tilleggsarbeidet utført. Dette vil i mange tilfeller være åpenbart, der noe tilleggsarbeid er helt nødvendig for at ikke hele tjenesten skal bli meningsløs. Dersom det hersker tvil rundt hvorvidt forbrukeren ønsker det aktuelle arbeidet gjennomført vil det lønne seg å heller stanse arbeidet mens man venter på tilbakemelding.

Det andre vilkåret knytter seg til at prisen for tilleggsarbeidet må være ubetydelig i seg selv, eller relativt lav i forhold til prisen for den aktuelle tjenesten. Hva som kan regnes å være en kostnad som i seg selv er ubetydelig er også relativt. Men det siktes her til tilfeller prisen for tjenesten i utgangspunktet er lav. På et generelt plan kan vi si at en kostnad kan regnes som ubetydelig dersom den er under 100 kr. For øvrig fastsettes det i Håndverkertjenesteloven § 32 at 15% er å anse som vesentlig.

Vilkårene (A) og (B) i annet ledd er kumulative. Det vil si at begge må være oppfylte for at rettsvirkningen skal inntreffe.

Plikt i de tilfeller unnlatelse kan medføre fare

I håndverkertjenesteloven § 9 tredje ledd fastsettes det at tjenesteyteren i rimelig grad plikter å utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for å medføre vesentlig skade for forbruker. Etter denne regelen kan tjenesteyteren bli pliktig i å utføre tilleggsarbeid. Skade kan her forstås både som fysisk skade på person, og økonomisk skade på eiendom.

Fravikelighet og eventuelle mangelskrav

Reglene i håndverkertjenesteloven § 9 første og annet ledd er i prinsippet ufravikelige. Dog kan selve oppdraget avtales slik at det ikke vil bli aktuelt å underrette. Når det gjelder tredje ledd – altså i de tilfeller unnlatelse kan medføre fare – er loven ufravikelig. Dette må ses i lys av håndverkertjenesteloven § 3.

Dersom tjenesteyteren forsømmer sine plikter etter § 9, foreligger mangel i tråd med håndverkertjenesteloven § 17.

Når det gjelder pristillegg for tilleggsarbeidet, reguleres dette av håndverkertjenesteloven § 33

Rull til toppen