Håndverkertjenesteloven § 7 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 7 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 7 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 7 med lovkommentar – når plikter tjenesteyter å fraråde tjenesten?

Håndverkertjenesteloven § 7 regulerer tjenesteyterens plikt til å fraråde at tjenesten utføres. Det skilles mellom fraråding i forkant av avtalen eller påbegynnelsen av arbeidet, og fraråding under utføringen av arbeidet. Problematikken er lik, men den faktiske situasjonen vil være ulik. Frarådingsplikten har sammenheng md tjenesteyterens ansvar overfor forbrukeren, som fremgår av håndverkertjenesteloven § 5.


 

Endringer i avhendingsloven

§ 7. Plikt til å frarå.

1) Dersom tjenesteyteren før avtale er inngått eller før arbeidet er påbegynt, må anta at prisen for en reparasjon vil stå i misforhold til det tingen er verd i reparert stand, eller for øvrig at tjenesten ikke vil bli til rimelig nytte for forbrukeren, skal tjenesteyteren orientere forbrukeren om det.

(2) Dersom tjenesteyteren under utføringen får grunn til å anta at prisen vil bli betydelig høyere enn forbrukeren måtte vente, eller grunn til å tvile på om forbrukeren fortsatt har interesse av å få tjenesten utført som forutsatt, skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren. Er forbrukeren ikke å treffe eller mottar tjenesteyteren av andre grunner ikke beskjed, skal tjenesteyteren stanse arbeidet dersom dette må antas å være i forbrukerens interesse

Plikt til å fraråde i forkant av avtaleinngålsen

Bestemmelsens første ledd regulerer tjenesteyterens frarådingsplikt før avtaleinngåelsen, og før arbeidet er påbegynt.

Hvis tjenesteyteren antar at prisen for arbeidet vil stå i misforhold til verdien av det ferdige produktet, skal han opplyse forbrukeren om dette. Et eksempel er dersom reparasjonen av tingen vil koste mer enn en tilsvarende, ny gjenstand.

Frarådingsplikten gjelder også i tilfeller hvor tjenesteyteren antar at tjenesten for øvrig ikke vil bli til rimelig nytte for forbrukeren. Dette kan knytte seg til flere forhold ved tjenesten, blant annet dens varighet i ferdig tilstand eller dens funksjon.

Plikt til å fraråde under utføringen

Bestemmelsens andre ledd regulerer tjenesteyterens frarådingsplikt under utføringen av arbeidet. Loven nevner to situasjoner hvor en slik frarådingsplikt kan inntre. For det første skal tjenesteyteren gi beskjed hvis han får grunn til å tro at prisen for tjenesten vil overgå forbrukerens prisforventninger i betydelig grad. For det andre skal tjenesteyteren gi beskjed dersom han under utføringen kommer i tvil om forbrukeren fremdeles har interesse i at tjenesten blir utført som avtalt.

Hva skjer hvis tjenesteyteren ikke får tak i forbrukeren?

Hvis tjenesteyterens frarådingsplikt inntreffer i henhold til de overnevnte bestemmelsene, må han ta kontakt med forbrukeren. Dette lar seg imidlertid ikke alltid gjøre. Hvis tjenesteyteren ikke får tak i forbrukeren, plikter han å midlertidig stanse utføringen, dersom dette må antas å være i forbrukerens interesse.

Hvor streng er vurderingen?

Hva som ligger i «betydelig høyere» pris, er et skjønnsmessig spørsmål. Regelen om 15 % i håndverkertjenesteloven § 34 må anses for å være et tak. Ellers må det trolig kreves en klar differanse for at frarådingsplikten skal inntre. Dette beror på en konkret helhetsvurdering av forholdene i den enkelte sak. Jo større tap forbrukeren risikerer å lide, desto mer nærliggende vil det være for tjenesteyteren å gi beskjed til forbrukeren om dette.

Konsekvensene av at plikten ikke overholdes, reguleres av håndverkertjenesteloven § 8.

Kan bestemmelsen fravikes?

Regelen i håndverkertjenesteloven § 7 er som nevnt en plikt for tjenesteyteren. Dermed er den også en sikkerhet/rettighet for forbrukeren. Av den grunn kan denne bestemmelsen ikke fravikes. Dette henger sammen med reglene om forbrukervern som etableres i håndverkertjenesteloven § 3 om lovens fravikelighet.

Rull til toppen