Håndverkertjenesteloven § 5 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 5 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 5 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 5 – hvilke plikter har tjenesteyteren når det gjelder utføring?

Håndverkertjenesteloven § 5 regulerer tjenesteyterens plikter knyttet til utføringen av og kvaliteten på tjenesten. Bestemmelsen gir generelle regler om hvordan tjenesten skal utføres, hva slags materialer som skal benyttes, og hvilken pris som skal fastsettes for arbeidet.


§ 5. Utføring og materialer.

Endringer i avhendingsloven

 Tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. I den utstrekning forholdene tilsier det skal tjenesteyteren veglede eller samrå seg med forbrukeren.

 Utføringen omfatter levering av de materialer som trengs, når annet ikke følger av avtale eller forholdene. Leverte materialer skal være av vanlig god kvalitet, når ikke annet følger av avtale.

 Er prisen ikke avtalt og tjenesten kan utføres tilfredsstillende på flere måter, skal tjenesteyteren utføre den på rimeligste måte dersom det ikke er mottatt beskjed om noe annet. Forsømmer tjenesteyteren dette, reduseres prisen etter § 32 (4).

Krav til tjenesteyterens utføring

Bestemmelsens første ledd stiller flere krav til tjenesteyterens utføring av tjenesten. Først og fremst skal tjenesten utføres fagmessig, og videre skal tjenesteyteren ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. Tjenesteyteren plikter også å veilede forbrukeren.

Hva menes med en fagmessig utføring av tjenesten?

En alminnelig forståelse av hva som ligger i fagmessig utføring er at utføringen skal skje på en måte som de fleste fagmenn vil gå god for. Tjenesteyterens formelle kompetanse og hans kvalifikasjoner påvirker ikke kravet. Det gjør heller ikke bruk av lærling til utføring av arbeidet. Tjenesten skal utføres på fagmessig forsvarlig måte, uansett.

Kravet om fagmessighet gjelder for hele avtalen. Det omfatter arbeid, valg av materialer og deler, innkjøp av utstyr og andre forhold ved tjenesten som skal utføres.

Ivaretakelse av forbrukerens øvrige interesser med tilbørlig omsorg

Tjenesteyteren skal også ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. Dette handler i stor grad om formidling av kunnskap til forbrukeren. Forbrukerens øvrige interesser kan blant annet være at hans budsjett blir hensyntatt, og at hans tidsfrister blir overholdt.

Hvis forbrukeren ønsker tjenesten utført på en upraktisk måte som vil medføre ekstra kostnader, plikter tjenesteyteren å gi forbrukeren beskjed om dette. Tjenesteyteren skal ivareta forbrukerens interesser ved å gi den nødvendige informasjonen om og veiledningen knyttet til oppdraget.

Utføringen omfatter levering av nødvendige materialer

Når ikke noe annet fremgår av avtalen eller forholdene for øvrig, innebærer utføringen også levering av de nødvendige materialene. Hovedregelen er at materialene skal være av vanlig god kvalitet, både når det gjelder kvalitet, forventet varighet og utseende.

Dette gjelder med mindre noe annet er avtalt. Det kan avtales at materialer av mindre god kvalitet skal benyttes, så lenge materialvalget ikke strider med kravet om fagmessighet, eller forsvarlighetskravene som fastsettes i håndverkertjenesteloven § 6.

Hvordan skal tjenesten gjennomføres hvis prisen ikke er avtalt?

Hvis prisen for tjenesten ikke er avtalt og tjenesten kan gjennomføres på flere måter, plikter tjenesteyteren å velge den billigste måten som kan regnes som tilfredsstillende, med mindre han har fått beskjed om noe annet. Er det tvil om dette, skal tjenesteyteren avklare situasjonen med forbrukeren. Hvis tjenesteyteren forsømmer denne plikten etter tredje ledd, kan prisen for tjenesten reduseres i henhold håndverkertjenesteloven § 32.

Rull til toppen