Håndverkertjenesteloven § 40 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 40 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 40 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 40 regulerer det økonomiske oppgjøret ved avbestilling fra forbrukeren.


Bestemmelsen regulerer det økonomiske oppgjøret mellom partene når forbrukeren avbestiller tjenesten. Reglene om erstatningsutmåling er noe skjerpet i samsvar med vanlige utmålingsprinsipper. Partene kan avtale lempeligere vilkår for forbrukeren. Dessuten utvises det gjerne godvilje ved avbestilling i praksis. Det kan ha utviklet seg sedvaner for mer begrenset ansvar i ulike bransjer.

Endringer i avhendingsloven

Første ledd

Første ledd gjelder bare når en del av tjenesten er utført eller blir utført i henhold til § 39. Tjenesteyteren kan da kreve vederlag som tilsvarer det prisen ville utgjøre dersom oppdraget bare omfattet denne delen av tjenesten.

Formuleringen «del av tjenesten» i stedet for «arbeid» brukt for å klart få frem at vederlaget etter første ledd også gjelder for brukte materialer og forberedelser som er direkte knyttet til den aktuelle tjenesten. Kostnader til det som er kjøpt inn men enda ikke brukt, omfattes ikke.

Bestemmelsen gjelder både den utførte delen av tjenesten, og den delen som kan utføres etter § 39. Dette omfatter både «avrunding» av den utførte delen av tjenesten etter § 39 første ledd, og arbeid som kan utføres etter § 39 andre ledd for å sikre tjenesteyterens tilbakeholds- og salgsrett.

Andre ledd

Andre ledd gjelder erstatning for tap som følge av avbestillingen. Tjenesteyteren kan kreve erstatning for ytterligere tap, uavhengig av om tjenesten utføres eller ikke. I forarbeidene er det nevnt at bestemmelsen antas å få relativt begrenset betydning, «idet tjenesteyteren vanligvis, stort sett, vil være holdt skadesløs gjennom vederlag for allerede utført del av tjenesten».

Vilkåret er at tjenesteyteren har fått et faktisk tap som følge av avbestillingen. Hvis det utførte arbeidet eller materialene kan nyttiggjøres i en annen tjeneste, lider ikke tjenesteyteren noe tap.

Forbrukeren vil i utgangspunktet være ansvarlig for tjenesteyterens fulle tap som følge av avbestillingen. Bestemmelsen omfatter også tapt fortjeneste, forutsatt at tjenesteyteren kan godtgjøre at det ikke var mulig å oppnå en tilsvarende fortjeneste ved oppdrag for andre. Det som skal beregnes er nettofortjenesten ved bortfalt oppdrag.

Det er kun tap som med rimelighet kunne forutses som følge av avbestillingen som skal dekkes. Tjenesteyteren har også en tapsbegrensningsplikt. Forbrukerens ansvar kan lempes dersom det virker rimelig.

Tjenesteyteren kan likevel ikke kreve erstatning etter andre ledd ved nærmere angitte bristende forutsetninger på forbrukerens side, som nevnt i bokstav a-c. Forbrukeren har bevisbyrden for at unntaksbestemmelsene kommer til anvendelse.

Bokstav a

Tjenesteyteren kan ikke kreve erstatning dersom forbrukeren ikke har bruk for tjenesten fordi tingen eller eiendommen som tjenesten gjelder går tapt eller skades vesentlig grunnet uforutsette forhold utenfor forbrukerens kontroll.

Forbrukeren skal slippe å betale erstatning for at han avbestille rørleggerarbeid dersom eiendommen hans brenner ned. At tingen «går tapt» omfatter også tilfeller hvor den er forsvunnet eller stjålet. Med vesentlig skade menes at tingen eller eiendommen er i slik tilstand at utføring av tjenesten blir formålsløst.

Forhold som er «utenfor forbrukerens kontroll» vil være forhold som han ikke har noen innflytelse over, og som medfører at han ikke får noen nytte av tjenesten. Forholdet må også være uforutsett. Dette må vurderes med utgangspunkt i forbrukerens kunnskap og de alminnelige opplysninger som han må antas å ha vært kjent med ved avtaleinngåelsen.

Bokstav b

Den andre typen hindring som er nevnt, er lov og andre inngrep fra offentlige myndigheter. Dette omfatter formell lovgivning, samt forskrifter med hjemmel i lov. Inngrep fra offentlige myndigheter omfatter vedtak fattet av statlige, fylkeskommunale og kommunale organer.

Det kan tenkes at det blir innført strengere brannforskrifter under arbeid på fast eiendom, som ikke lenger tillater bruk av et bestemt materiale. Det kan også tenkes at det kommer strengere bestemmelser som omhandler nettopp slikt arbeid som tjenesten omhandler.

Bestemmelsen inneholder ingen uttømmende oppregning av hvilke forhold som skal være relevante under «andre tilsvarende uforutsette forhold utenfor forbrukerens kontroll». Henvisningen er ment å omfatte alle forhold som uventet og hardt hindrer forbrukeren i å gjøre nytte av tjenesten.

Bokstav c

Forbrukeren plikter ikke å betale erstatning dersom han ikke kan betale eller yte nødvendig medvirkning på grunn av uforutsett hindring utenfor hans kontroll.

Unntakene fra erstatningsplikten etter bokstav a og b gjelder manglende nytte av tjenesten. Unntaket etter bokstav c knytter seg til vanskeligheter med å oppfylle egen ytelse. En relevant hindring kan være at forbrukeren ikke har råd, eller ikke har mulighet til å ta opp lån. Han kan også være hindret fra å medvirke på grunn av naturkatastrofer, sykdom, ulykke eller liknende.

Tredje ledd

Tredje ledd gir adgang til å forhåndsavtale en normalerstatning ved avbestilling fra forbrukeren. Å avtale en normalerstatning eller et avbestillingsgebyr vil ofte være praktisk, særlig ved standardavtaler.

Normalerstatningen må være rimelig, særlig på bakgrunn av de øvrige erstatningsreglene i første og andre ledd. Noen bransjer kan ha utviklet egne normer for rimelig normalerstatning. Disse normene kan være veiledende for vurderingen på andre områder. Et ellers rimelig avbestillingsgebyr kan bli satt til side dersom det vil virke urimelig ut fra reglene i første og andre ledd i det konkrete tilfellet.

Henvisningen til første og andre ledd fremhever at normalerstatning også kan omfatte vederlag for utført del av tjenesten etter første ledd. Om normalerstatningen skal omfatte tap som følge av avbestillingen i tillegg til vederlag for utført arbeid, må avgjøres ved tolkning av den konkrete avtalen.


§ 40. Avbestillingsansvaret.

(1) For del av tjenesten som er utført eller blir utført i samsvar med § 39, kan tjenesteyteren kreve vederlag som svarer til det prisen ville utgjøre dersom oppdraget bare omfattet denne del (jf § 32).

(2) Tjenesteyteren kan videre kreve erstatning for tap som følge av avbestillingen. Dette gjelder også tapt fortjeneste så langt det godtgjøres at det ikke var mulig å oppnå en tilsvarende fortjeneste ved oppdrag for andre. Ved utmålingen av erstatningen gjelder ellers reglene i bustadoppføringslova § 30 (1) til (3) tilsvarende. Erstatning etter leddet her kan likevel ikke kreves dersom det godtgjøres at

(a) forbrukeren ikke har bruk for tjenesten fordi den ting eller eiendom tjenesten gjelder går tapt eller skades vesentlig på grunn av uforutsette forhold utenfor forbrukerens kontroll,

(b) lov, inngrep av offentlig myndighet eller andre tilsvarende uforutsette forhold utenfor forbrukerens kontroll er til hinder for at forbrukeren nyttiggjør seg tjenesten, eller

(c) forbrukeren ikke kan betale eller yte nødvendig medvirkning på grunn av uforutsett hindring utenfor forbrukerens kontroll.

(3) Avtalen kan isteden fastsette en normalerstatning (avbestillingsgebyr)​ som skal betales dersom forbrukeren tilbakekaller oppdraget eller krever arbeidet innstilt, såframt erstatningen på bakgrunn av reglene i (1) og (2) er rimelig. Unntakene fra erstatningsplikten i (2) fjerde punktum for arbeid som ikke utføres, gjelder tilsvarende.

Rull til toppen