Håndverkertjenesteloven § 3 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 3 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 3 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 3 med lovkommentar – er håndverkertjenesteloven fravikelig?

Håndverkertjenesteloven § 3 regulerer lovens ufravikelighet. Håndverkertjenesteloven kan bare fravikes i de tilfeller hvor det kommer forbrukeren til gode. Det er følgelig ikke adgang til å avtale dårligere vilkår for forbrukeren enn det som fremgår av loven.


§ 3. Ufravikelighet.

Endringer i avhendingsloven

Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av bestemmelsene i loven her.

Hvorfor er loven ufravikelig?

Håndverkertjenesteloven § 3 er en klassisk forbrukervernsbestemmelse. Bestemmelsen slår fast at håndverkertjenesteloven ikke kan fravikes til ugunst for forbrukeren. Formålet med forbrukervernet er å etablere et vern om den svakere parten i kontraktsforholdet.

Tjenesteyteren vil normalt være en profesjonell aktør, som har større fagkunnskap om det arbeidet som skal utføres. Han er følgelig også nærmere til å fastsette vilkår for avtalen eller oppdraget. Forbrukeren må som regel stole på tjenesteyterens fagkunnskap, og de opplysninger han gir. Hvis tjenesteyteren skulle bruke sin kompetanse til å fastsette avtalevilkår til ugunst for forbrukeren, ville det medført et skjevt maktforhold mellom avtalepartene. Derfor har lovgiver ved blant annet håndverkertjenesteloven etablert en minimumsbeskyttelse for forbrukeren, i avtaler som faller innenfor virkeområdet til håndverkertjenesteloven.

Hva skjer hvis det er avtalt vilkår som er til ugunst for forbrukeren?

Konsekvensen av at loven fravikes til ugunst for forbrukeren er at avtalen må kjennes ugyldig. Det gjøres ingen unntak for vilkår som er til ugunst for forbrukeren, men som blir «kompensert for» ved andre, mer gunstige vilkår. De avtalevilkår som er til ugunst for forbrukeren, vil uansett være ugyldige.

Når kan håndverkertjenesteloven fravikes?

Håndverkertjenesteloven kan bare fravikes i de tilfeller hvor dette gjøres til gunst for forbrukeren. Det er følgelig åpent for å avtale vilkår som styrker forbrukerens rettigheter.

Rull til toppen