Håndverkertjenesteloven § 28 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 28 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 28 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 28 gjelder tjenesteyterens erstatningsansvar som følge av forsinkelse eller mangel ved tjenesten.


Bestemmelsen inneholder regler om tjenesteyterens mangels- og forsinkelsesansvar. Den regulerer primært kun vilkårene for erstatningsansvar. Omfanget av ansvaret er nærmere regulert i §§ 30 og 31.

Endringer i avhendingsloven

Ansvaret etter § 28 er et kontrollansvar. Dette innebærer at tjenesteyteren kan bli ansvarlig for tap som forbrukeren lider selv om han ikke kan bebreides for forsømmelse eller uaktsomhet.

Tredje ledd gir imidlertid en særlig ansvarsregel for enkelte mer indirekte følgeskader. Her vil skade på annet enn den tingen eller eiendomsdelen som tjenesten gjelder kunne kreves erstattet hvis tapet skyldes feil eller forsømmelse fra tjenesteyterens side. Hensynet bak denne regelen er at det kan være vanskeligere for forbrukeren enn for tjenesteyteren å klargjøre årsaken til kontraktsbruddet.

Første ledd

Første ledd inneholder hovedregelen om tjenesteyterens erstatningsansvar. Utgangspunktet er at forbrukeren kan kreve erstattet økonomisk tap som han lider som følge av forsinkelse eller mangel.

Dette gjelder likevel ikke dersom det kan godtgjøres at tapet skyldes en hindring som er utenfor tjenesteyterens kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av.

Hva ansvaret omfatter er regulert i §§ 30 og 31. Det er tjenesteyteren som har bevisbyrden for at vilkårene for ansvarsfritak foreligger. Dette innebærer at det må foreligge en viss grad av sannsynlighetsovervekt. Tjenesteyteren har også bevisføringsplikten, og må fremlegge de faktiske opplysningene som er av betydning for vurderingen.

Hva er en relevant hindring?

En hindring er et forhold som gjør det umulig eller svært vanskelig å oppfylle i henhold til kontrakten. Eksempler er brann, naturkatastrofer, streik, mangel på arbeidskraft mv. Store ekstraordinære økonomiske uttellinger kan også anses som en hindring.

Kontrollvilkåret

Hindringen må ligge utenfor tjenesteyterens kontroll. Hvorvidt hindringen er utenfor tjenesteyterens kontroll eller ikke beror på om årsaken til kontraktsbruddet skyldes et forhold innenfor hans kontrollsiære. I forarbeidene til kjøpsloven heter det at «forhold som direkte eller indirekte beror på selgerens tiltak eller handlinger, ligger også innenfor hans kontrollsfære». Dette vil omfatte planlegging, styring og kontroll med virksomheten. Forarbeidene til kjøpsloven nevner også eksplisitt at streik vil være utenfor det kontrollerbare, med mindre konflikten er «utløst ved tariffstridige forhold ved vedkommende virksomhet».

Kunne tjenesteyteren ha tatt hindringen i betraktning på avtaletiden?

For at tjenesteyteren skal være fritatt for ansvar er det videre et vilkår om at han ikke med rimelighet kunne ha tatt hindringen i betraktning på avtaletiden. Det er tilstrekkelig hvis det nok usikkerhet knyttet til en mulig oppfyllelseshindring at tjenesteyteren burde ha tatt et forbehold om dette i kontrakten. Disse forholdene vil variere fra område til område. Hva tjenesteyteren kunne ha tatt i betraktning vil måtte vurderes konkret.

Kunne hindringen vært unngått eller overvunnet?

Det siste vilkåret for ansvarsfritak er at tjenesteyteren ikke med rimelighet kunne unngå eller overvinne følgene av hindringen. Dette må vurderes konkret, og tjenesteyterens muligheter vil avhenge av forholdene rundt tjenesten. Tjenesteyteren kan for eksempel på forhånd etablere et lager for nødvendige deler, slik at han er forberedt ved en mulig leveransehindring.

Det må også vurderes om overvinnelsen vil være dyr eller tidkrevende, samt hvilket tap forbrukeren kunne ha unngått. Tjenesteyteren kan også bli erstatningsansvarlig selv om den opprinnelige forsinkelsen eller mangelen var utenfor hans kontroll, hvis forbrukeren lider tap på grunn av manglende avhjelp eller underretning om de vanskelige forholdene.

Rt. 1970 s. 1059 handlet om en forsinket levering av en loddenot. Selgerens leverandør av råstoff i Italia hadde ikke levert i tide, og selgeren hadde problemer med å få tak i råstoffet fra andre leverandører. Selgeren kunne ikke bebreides for å ikke ha forutsett leveringsproblemene på avtaletiden. Han ble likevel erstatningsansvarlig, ettersom han ikke hadde varslet kjøperen så snart han ble klar over forholdet. Dersom kjøperen hadde blitt varslet, kunne han ha redusert sine tap.

Andre ledd

Andre ledd handler om tjenesteyterens ansvar for tap som beror på en tredjeperson som tjenesteyteren bruker til å utføre tjenesten. Tjenesteyteren svarer både for sine tilsatte og for sine oppfyllelsesmedhjelpere ellers, dersom deres handlinger kan sies å ligge innenfor tjenesteyterens kontrollsfære. Bestemmelsen utvider altså tjenesteyterens ansvar.

Bestemmelsen oppstiller også et prinsipp om «dobbel force majeure». Dette innebærer at tjenesteyteren må godtgjøre at vilkårene for ansvarsfritak etter § 28 første ledd foreligger for både seg selv og den tredjepersonen han har ansvar for.

Bestemmelsen gjelder tredjepersoner som tjenesteyteren bruker til å utføre tjenesten. Bruk av underentreprenører vil være særlig praktisk ved arbeid på fast eiendom. For eksempel vil en byggmester engasjere en elektriker som skal utføre det elektriske opplegget. Bestemmelsen vil imidlertid ikke omfatte en person som bare skal levere materialer til tjenesten. Identifikasjon med materialleverandør kan likevel følge direkte av hovedregelen i første ledd.

Tredje ledd

Tredje ledd inneholder en lempeligere ansvarsregel for enkelte former for indirekte tap. Bestemmelsen handler om skade på annet enn tingen eller eiendomsdelen som tjenesten gjelder, eller som har nær tilknytning til tingen eller einendomsdelen. Forbrukeren kan kreve erstatning for slik skade, med mindre tjenesteyteren kan godtgjøre at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse fra hans side.

Det følger av forarbeidene at formuleringen skade «på annet enn den ting eller eiendomsdel tjenesten gjelder» er brukt for at regelen skal innebære en reell begrensning, også ved mer fjerntliggende følgeskader på fast eiendom. Hvis en TV-reparatør forårsaker en kortslutning, vil han ha et kontrollansvar for den skaden som oppstår på TVen. Han vil imidlertid ikke være ansvarlig for at huset brenner ned. På samme måte vil elektrikeren være ansvarlig for skade på det elektriske anlegget, men ikke for skade på hele huset.


§ 28. Erstatningsansvar for forsinkelse og mangel.

(1) Forbrukeren kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelse eller mangel. Dette gjelder likevel ikke i den grad det godtgjøres at tapet skyldes en hindring som er utenfor tjenesteyterens kontroll, og som tjenesteyteren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

(2) Beror tapet på en tredjeperson som tjenesteyteren bruker til å utføre tjenesten, er tjenesteyteren fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville vært fritatt etter regelen i (1).

3) For skade på annet enn den ting eller eiendomsdel tjenesten gjelder eller på annet enn noe som har nær og direkte sammenheng med det tingen eller eiendomsdelen forutsettes brukt til, kan forbrukeren kreve erstatning med mindre tjenesteyteren godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på tjenesteyterens side.

Rull til toppen