Håndverkertjenesteloven § 18 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 18 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 18 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 18 omhandler opplysninger om tjenesten. Hovedregelen om når det foreligger mangel følger av første ledd. Andre ledd oppstiller imidlertid ytterligere tre vilkår for mangelsansvar.


Mangelfulle opplysninger

Håndverkertjenesteloven § 17 angir når det foreligger mangel. Bestemmelsen er imidlertid ikke uttømmende. Mangel foreligger også når resultatet ikke svarer til opplysninger av betydning for bedømmelsen av tjenestens egenskaper eller hensiktsmessighet som er gitt i samband med avtaleinngåelsen eller ved markedsføring av en av de nevnte personene i bokstav a eller b.

Endringer i avhendingsloven

Hvilke opplysninger omfattes?

Med «opplysninger av betydning for bedømmelsen av tjenestens egenskaper eller hensiktsmessighet» menes opplysninger om arbeidets eller materialenes egenskaper, kvalitet eller anvendelighet til ulike formål. Opplysninger om fremgangsmåte og utføring av tjenesten omfattes også. Uttrykket «gitt i samband med» tilsier at bestemmelsen ikke kommer til anvendelse for opplysninger gitt uavhengig av avtaleinngåelsen. Er opplysningene derimot gitt med tanke på avtale med forbrukeren må de omfattes. Når det gjelder opplysninger gitt ved markedsføring, er formen uten betydning.

Hvem må ha gitt opplysningene?

Bokstav (a) gjelder opplysninger gitt av tjenesteyteren eller på tjenesteyterens vegne. Sistnevnte alternativ kan for eksempel være et reklamebyrå eller en interesseorganisasjon. Se for eksempel Rt. 1959 s. 581. Bokstav (b) gjelder derimot opplysninger gitt av noen i egenskap av eller på vegne av en materialleverandør eller et tidligere salgsledd. Bestemmelsen innebærer at tjenesteyteren kan holdes ansvarlig for opplysninger som ikke er gitt på hans vegne, men som kun stammer fra noen i kjeden av leverandører som har levert materialer eller deler til tjenesteyteren. Ansvaret er objektivt. Det kreves altså ikke at tjenesteyteren var kjent med at disse opplysningene var gitt.

Opplysningen må ha innvirket på avtalen

Andre ledd bestemmer at regelen i første ledd kun gjelder når opplysningen ikke er rettet i tide på en tydelig måte og kan antas å ha virket inn på avtalen. Bestemmelsen oppstiller i realiteten tre kumulative vilkår for at mangelsansvaret skal bortfalle. For det første  må opplysningen være retten i tide. Med dette menes at rettingen må være foretatt i god tid før avtalen inngås. Forbrukeren skal ha hatt mulighet til å gjøre seg kjent med rettingen. Opplysningen må for det andre være rettet på en tydelig måte, det vil si på en like effektiv måte som den ble formidlet. Det tredje vilkåret er at opplysningen ikke kan antas å ha virket inn på avtalen. Er alle disse tre forutsetningene til stede vil det ikke foreligge en mangel etter første ledd.


§ 18. Opplysninger om tjenesten.

(1) Mangel foreligger også når resultatet ikke svarer til opplysninger av betydning for bedømmelsen av tjenestens egenskaper eller hensiktsmessighet som er gitt i saman med avtaleinngåelsen eller ved markedsføring

(a) av tjenesteyteren eller på tjenesteyterens vegne, eller

(b) av noen annen i egenskap av eller på vegne av en materialleverandør eller et tidligere salgsledd.

(2) Første ledd gjelder bare når opplysningen ikke i tide er rettet på en tydelig måte og kan antas å ha virket inn på avtalen.

Rull til toppen