Håndverkertjenesteloven § 17 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 17 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 17 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 17 regulerer når det foreligger mangel. Bestemmelsen korresponderer med reglene i kapittel 2 om oppdraget. Hovedregelen er at det foreligger mangel dersom tjenesten ikke fører til resultatet som forbrukeren i samsvar med §§ 5, 6 og 9 (3) har rett til å kreve eller som ellers er avtalt, jf. første ledd første punktum. Dette gjelder selv om tjenesteyteren bare har påtatt seg å utføre tjenesten provisorisk og resultatet er vesentlig dårligere enn forbrukeren kunne forvente etter forholdene, jf. andre ledd. 


Når foreligger det en mangel ved håndverkertjenesten?

Mangel foreligger dersom tjenesten ikke er fører til det resultatet som forbrukeren i samsvar med § 5, § 6 og § 9 (3) har rett til å kreve eller som ellers avtalt. En forutsetning for at det skal foreligge mangel er altså at et positivt avtalt eller garantert resultat uteblir. Tjenestene skal utføres fagmessig og oppfylle vanlige krav til anvendelighet, utseende, varighet og sikkerhet. Mangel foreligger likevel ikke dersom avviket skyldes forhold på forbrukerens side. Eksempler på slike forhold er uriktige eller mangelfulle opplysninger eller dårlige materialer. Også egenskaper ved tingen eller eiendommen kan regnes som «forhold på forbrukerens side».

Endringer i avhendingsloven

Mangel ved provisorisk arbeid

Mangel foreligger selv om tjenesteyteren bare har påtatt seg å utføre tjenesten provisorisk, så bra som mulig eller med liknende forbehold, og resultatet er vesentlig dårligere enn forbrukeren etter prisen og forholdene ellers måtte vente. Om dette står det i forarbeidene, NOU 1979:42 side 81 at:

«Provisorisk utførelse peker i en litt annen retning enn rene forbehold fra oppdragsgiveren om at han ikke vil påta seg noe ansvar for resultatet. Uten en uttrykkelig regel i loven, ville det derfor kunne reises tvil om hvilket ansvar han skulle ha for resultatet når tjenesten er utført provisorisk«.

Som eksempel på når det avtales provisorisk utførelse kan det nevnes at en bil går i stykker og verkstedet simpelthen ikke har tid til å sette bilen i full stand, men påtar seg å reparere den provisorisk slik at forbrukeren skal kunne komme seg videre. I et slikt tilfelle må forbrukeren likevel kunne forvente at bremsene ikke svikter rett etter reparasjonen. Resultatet vil da antagelig være «vesentlig dårligere» enn forbrukeren etter prisen og forholdene ellers må vente.


§ 17. Når foreligger mangel

(1) Mangel foreligger dersom tjenesten ikke fører til det resultatet som forbrukeren i samsvar med §§ 5,6 og 9 (3) har rett til å kreve eller som ellers er avtalt. Mangel foreligger likevel ikke dersom avviket skyldes forhold på forbrukerens side.

(2) Mangel foreligger selv om tjenesteyteren bare har påtatt seg å utføre tjenesten provisorisk, så bra som mulig eller med liknende forbehold, og resultatet er vesentlig dårligere enn forbrukeren etter prisen og forholdene ellers måtte vente.

Rull til toppen