Håndverkertjenesteloven § 15 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 15 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 15 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 15 – Når kan forbruker heve avtalen?

Håndverkertjenesteloven § 15 regulerer forbrukerens adgang til å heve avtalen ved forsinkelse fra tjenesteyterens side. Dette er en av forbrukerrettighetene som etableres av håndverkertjenesteloven 11


§ 15. Heving.

Endringer i avhendingsloven

(1) Forbrukeren kan heve avtalen dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning. En forbruker som har krevd utføring, kan likevel ikke heve avtalen dersom tjenesten blir utført innen rimelig tid eller innen den frist forbrukeren har satt.

(2) Er det utført en ikke ubetydelig del av tjenesten, kan forbrukeren bare heve for den delen som står igjen. Dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av forsinkelsen, kan forbrukeren likevel heve hele avtalen.

(3) Er det før tiden for utføring eller under utføringen klart at tjenesten ikke vil bli utført uten forsinkelse som gir forbrukeren hevingsrett, kan forbrukeren heve avtalen allerede før tiden for oppfyllelse.

Hovedregelen for heving

Bestemmelsens første ledd regulerer adgangen til å heve avtalen i sin helhet. Vilkåret er at forsinkelsen er a vesentlig betydning. Vilkåret er skjønnsmessig, og beror på en konkret vurdering av den enkelte sak. Et sentralt moment ved vurderingen er hvilken betydning forsinkelsen har for forbrukeren.

Det følger videre av bestemmelsen at forbrukeren ikke har hevingsrett dersom han har krevd tjenesten utført, og tjenesteyteren har utført tjenesten i tråd med de gjeldende fristene eller innen rimelig tid.

En begrensning i hevingsretten

Bestemmelsens andre ledd setter en ytterligere begrensning i forbrukerens hevingsrett. Forbrukeren kan ikke heve avtalen hvis en ikke ubetydelig del av tjenesten allerede er utført. At en «ikke ubetydelig» del av  tjenesten må være utført, tilsier at forbrukeren fremdeles vil ha hevingsrett dersom arbeidet såvidt er påbegynt. Vurderingen må uansett foretas konkret i hvert enkelt tilfelle, ut fra det helhetlige omfanget av det aktuelle oppdraget.

Begrensningen gjelder ikke i tilfeller hvor tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av forsinkelsen. Et sentralt moment her vil være forbrukerens egne formål med tjenesten. Hvis forsinkelsen medfører at forbrukeren ikke lenger har noen nytte av tjenesten, kan avtalen heves til tross for at en ikke ubetydelig del allerede er gjennomført.

Heving før oppfyllelse

Bestemmelsens tredje ledd gir forbrukeren rett til heving før oppfyllelsestiden i enkelte tilfeller. Vilkåret er at det må være klart at tjenesten ikke vil bli utført uten slik forsinkelse som vil gi forbrukeren hevingsrett. Bestemmelsens ordlyd tilsier at terskelen for å heve før oppfyllelsestiden er høy. At det må være klart at tjenesten ikke vil bli utført uten vesentlig forsinkelse, tilsier at det ikke må foreligge noe tvil. Det er ikke tilstrekkelig med usikkerhet knyttet til om forsinkelse overhodet vil inntreffe.

Rull til toppen