Håndverkertjenesteloven § 14 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 14 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 14 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 14 med lovkommentar – når kan forbrukeren kreve gjennomføring?

Håndverkertjenesteloven § 14 regulerer forbrukerens rett til å få tjenesten utført til tross for forsinkelse fra tjenesteyterens side. Dette er en av rettighetene som etableres til fordel for forbrukeren etter håndverkertjenesteloven § 11.


 14. Rett til å få tjenesten utført.​

Endringer i avhendingsloven

 (1) Forbrukeren kan fastholde avtalen og kreve at tjenesteyteren utfører tjenesten når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren i forhold til forbrukerens interesse i at tjenesteyteren utfører tjenesten.

(2) En forbruker som venter urimelig lenge med å fremme kravet, taper sin rett til å kreve tjenesten utført.

Når kan forbrukeren kreve utføring?

Det fremgår av bestemmelsens første ledd at forbrukeren i enkelte tilfeller kan fastholde avtalen og kreve utføring av tjenesten.  Tjenesteyterens forpliktelse til å utføre arbeidet bortfaller følgelig ikke nødvendigvis ved forsinkelse. Vilkårene for å kreve utføring er at den kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren, vurdert etter forbrukerens interesse i at tjenesten utføres.

Hva som utgjør en urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren, må vurderes konkret. Tjeneste kan ikke kreves utført hvis kostnaden eller ulempen ved utføringen vil stå i misforhold til den verdien som eventuell utføring vil ha for forbrukeren. Hvis forbrukeren har liten interesse i å få arbeidet ferdig utført, og kostnadene ved en utføring vil være store, vil forbrukeren trolig ikke kunne fastholde avtalen etter bestemmelsen.

Urimelig tidsbruk vil føre til bortfall av rettigheten

Det følger av bestemmelsens andre ledd at forbrukeren taper sin rett til å få tjenesten utført dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Regelen tar sikte på å verne om tjenesteyteren. Han skal ikke vente urimelig lenge med å høre fra forbrukeren, og skal slippe å bli møtt med krav om utføring lang tid etter at oppdraget var aktuelt.

Hvis tjenesteyteren ønsker å avklare situasjonen ved å gi beskjed om at han ønsker å starte, fortsette eller avslutte arbeidet, og forbrukeren ikke svarer, vil dette oppfattes som at forbrukeren krever gjennomføring. Dersom tjenesteyterens beskjed er ufullstendig, kan retten til utføring likevel bortfalle.

Rull til toppen