Håndverkertjenesteloven § 12 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 12 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 12 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 12 med lovkommentar – lovens regler for reklamasjon

Håndverkertjenesteloven § 12 regulerer forbrukerens reklamasjonsplikt når håndverkertjenesten er forsinket. Hovedregelen er at forbrukeren må reklamere over forsinkelsen innen rimelig tid. Reklamasjonsplikten gjelder kun hvis forbrukeren ønsker å heve avtalen eller kreve erstatning.


§ 12. Reklamasjon.

Endringer i avhendingsloven

Er tjenesten avsluttet, kan avtalen ikke heves eller erstatning kreves med mindre det innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk vite om avslutningen, blir gitt underretning til tjenesteyteren om at forsinkelsen påropes.

Generelt om forbrukerens reklamasjonsplikt

Bestemmelsen slår fast forbrukerens plikt til å reklamere hvis han ønsker å påberope seg forsinkelse fra tjenesteyterens side. Plikten gjelder kun dersom forbrukeren vil kreve erstatning eller heve avtalen. Når det gjelder tap av retten til å kreve utførelse av tjenesten, kan den likevel bortfalle dersom forbrukerens tidsbruk må anses som urimelig. Dette fremgår av håndverkertjenesteloven § 14.

Når må forbrukeren reklamere?

Bestemmelsen om forbrukerens reklamasjonsplikt kommer først til anvendelse etter at tjenesten er avsluttet. Regelen om når oppdraget anses for å være avsluttet følger av håndverkertjenesteloven § 10.

Fristen begynner ikke å løpe når oppdraget avsluttes, men først når forbrukeren får kjennskap om dette. Tjenesteyteren kan altså ikke tjene på å være tilbakeholden med å meddele at tjenesten er avsluttet. Når det gjelder fristens lengde, må forbrukeren reklamere innen rimelig tid. I vurderingen av hva som er rimelig tid, må hensyn tas til begge parter. Vurderingen må foretas konkret i hver enkelt sak.

Det er tilstrekkelig at forbrukeren sier ifra om at forsinkelse påberopes. Han må ikke klargjøre hvilket krav som vil gjøres gjeldende.

Rull til toppen