Håndverkertjenesteloven § 10 med lovkommentar - Eiendomsrett.no
Håndverkertjenesteloven paragraf 10 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 10 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 10 med lovkommentar – tidsfristene i håndverkertjenesteloven

Håndverkertjenesteloven § 10 regulerer tiden for utføring av oppdraget. Hovedlinjen er at tjenesteyteren er pliktig til å følge det som er avtalt. Dette gjelder både når det gjelder avslutning, påbegynnelse og fremdrift. Dersom frist ikke er avtalt, beror vurderingen på rimelighet.  

§ 10. tiden for utføring

(1) Tjenesten skal være avsluttet innen den tiden som er avtalt eller som er rimelig, særlig i forhold til det som er vanlig ved utføring av tilsvarende tjenester.

(2) Tjenesteyteren skal også overholde avtalte frister for påbegynnelse av tjenesten eller framdriften av arbeidet.

 

Hvilke regler gjelder for tjenestens avslutning?

Håndverkertjenesteloven § 10 første ledd gjelder tjenestens avslutning. Tjenesten skal som hovedregel avsluttes innen den avtalte tiden. Dersom det ikke foreligger noe avtale skal tjenesten avsluttes innenfor den tiden som er å regne som rimelig. I denne vurderingen skal det særlig tas hensyn til hva som er normen for den aktuelle typen tjeneste, altså hva som er vanlig for tilsvarende arbeid. Det er verdt å merke seg at ordlyden «avsluttet» medfører noe mer enn «utført». Eksempelvis vil også en eventuell opprydning være omfattet.

Nærmere om avslutningsvilkåret

Når det gjelder tjenester som utføres på en ting som er overlevert eller befinner seg hos forbrukeren, vil oppdraget anses for å være avsluttet i det øyeblikket tingen er overtatt av forbrukeren. Når det er snakk om risikoen for transport – altså hvorvidt oppdraget er avsluttet før eller etter transportering – avhenger dette av om forbruker henter tingen eller ikke. Hvis forbrukeren henter tingen, vil oppdraget avsluttes når han overtar tingen, og vil da selv stå ansvarlig for tingen under transporten. Tilsvarende gjelder for de tilfeller der forbruker har leid inn en tredjepart til å transportere tingen.

Dersom tjenesteyteren skal sende eller levere tingen, er tjenesten først å anse som gjennomført når forbrukeren mottar tingen. I disse tilfellene faller altså transportansvaret på tjenesteyteren.

Ytterligere frister som angår påbegynnelse og fremdrift

I håndverkertjenesteloven § 10 andre ledd bestemmes det at tjenesteyteren også plikter å overholde de avtalte fristene for påbegynnelsen av oppdraget, og de avtalte fristene for fremdriften. Når det gjelder fristen knyttet til påbegynnelse vil det ofte være tilknyttet en bestemt dato. Men det kan også være andre ting slik som for eksempel «så snart det blir behov». Avtaler knyttet til fremdriften av arbeidet er først og fremst vanlig når det er tale om arbeider av noe større omfang. For eksempel oppussingsarbeid.

Hva skjer derom reglene i Håndverkertjenesteloven § 10 ikke overholdes?

Dersom tjenesteyteren forsømmer pliktene han har i tråd med § 10, anses dette som en forsinkelse jf. Håndverkertjenesteloven § 11. Dersom dette er tilfellet kan forbrukeren avhengig av forholdene holde tilbake betaling jf. § 13, Kreve utføring jf. § 14, heve avtalen jf. § 15 eller kreve erstatning jf. § 28.

Rull til toppen