Håndverkertjenesteloven § 10 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 10 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 10 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 10 med lovkommentar – tidsfristene i håndverkertjenesteloven

Håndverkertjenesteloven § 10 regulerer tidsfristene for utføringen av oppdraget. Hovedregelen er at tjenesteyteren plikter å overholde de tidsfristene som følger av avtalen med forbrukeren. Dette gjelder tidsfristene for påbegynnelsen, fremdriften og avslutningen av oppdraget. Hvis ingen frister er avtalt, må man foreta en rimelighetsvurdering.


§ 10. Tiden for utføring.

Endringer i avhendingsloven

(1) Tjenesten skal være avsluttet innen den tiden som er avtalt eller som er rimelig, særlig i forhold til det som er vanlig ved utføring av tilsvarende tjenester.

(2) Tjenesteyteren skal også overholde avtalte frister for påbegynnelse av tjenesten eller framdriften av arbeidet.

Hvilke regler gjelder for tjenestens avslutning?

Bestemmelsens første ledd gjelder tidspunktet for tjenestens avslutning. Tjenesten skal som hovedregel avsluttes innen den avtalte tiden. Dersom det ikke foreligger noen avtale, skal tjenesten avsluttes innen den tiden som er å regne som rimelig. I denne vurderingen må det tas hensyn til hva som er normen for den aktuelle typen tjeneste, det vil si tiden som er vanlig for tilsvarende arbeid i bransjen. Det er verdt å merke seg at «avsluttet» innebærer mer enn «utført». For eksempel vil også eventuell opprydning etter arbeidet måtte foretas innen avslutningsfristen.

Nærmere om avslutningsvilkåret

Når det gjelder tjenester som utføres på en ting som er overlevert til eller befinner seg hos forbrukeren, vil oppdraget anses for å være avsluttet i det øyeblikket tingen er overtatt av forbrukeren. Når det er snakk om risikoen for transport – altså hvorvidt oppdraget er avsluttet før eller etter transportering – avhenger dette av om forbruker henter tingen eller ikke. Hvis forbrukeren henter tingen, vil oppdraget avsluttes når han overtar tingen. Forbrukeren vil da selv være ansvarlig for tingen under transporten. Tilsvarende gjelder for de tilfeller hvor forbrukeren leier inn en tredjepart til å transportere tingen.

Dersom tjenesteyteren skal sende eller levere tingen, er tjenesten først å anse som avsluttet når forbrukeren mottar tingen. I disse tilfellene faller altså transportansvaret på tjenesteyteren.

Ytterligere frister for påbegynnelse og fremdrift

Det følger av bestemmelsens andre ledd at tjenesteyteren også plikter å overholde den avtalte fristen for påbegynnelse av oppdraget, og de avtalte fristene for fremdriften. Fristen for påbegynnelse vil vanligvis være knyttet til en bestemt dato. Det kan imidlertid også være avtalt andre frister, for eksempel «så fort som mulig» eller «så snart det blir behov».

Avtaler som fastsetter tidsfrister for fremdrift vil først og fremst være vanlig hvor arbeidet er av et større omfang, for eksempel ved omfattende oppussingsarbeid.

Hva skjer derom reglene i håndverkertjenesteloven § 10 ikke overholdes?

Hvis tjenesteyteren forsømmer hans plikt til å overholde tidsfristene etter bestemmelsen, anses dette som en forsinkelse, se håndverkertjenesteloven § 11. I slike tilfeller kan forbrukeren, avhengig av forholdene, holde tilbake betalingen etter håndverkertjenesteloven § 13. Forbrukeren kan også kreve utføring etter håndverkertjenesteloven § 14, heve avtalen etter håndverkertjenesteloven § 15, eller kreve erstatning etter håndverkertjenesteloven § 28.

Rull til toppen