Håndverkertjenesteloven paragraf 8 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 8 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 8 med lovkommentar – Hva skjer dersom tjenesteyter ikke overholder sin plikt om å fraråde?

Håndverkertjenesteloven § 8 fastsetter rettsvirkningen av at reglene som er stiftet i § 7 ikke følges. Hovedlinjen er at forbrukeren betalingsplikt kan bortfalle dersom tjenesteyter har handlet i strid med de nevnte reglene. I andre ledd bestemmes det at tjenesteyteren allikevel kan kreve betaling dersom visse vilkår er foreligger.

§ 8 Unnlat fraråding

(1) Har tjenesteyteren ikke underrettet forbrukeren eller stanset arbeidet i samsvar med § 7, og det må antas at forbrukeren ellers hadde latt være å bestille eller hadde avbestilt tjenesten, kan tjenesteyteren ikke kreve betaling i videre utstrekning enn om forbrukeren hadde latt være å bestille eller hadde avbestilt.

 (2) Kostnader som ikke dekkes etter første ledd, kan tjenesteyteren likevel kreve dekket så langt det er rimelig og den samlete betaling ikke overstiger verdien som det utførte arbeid har for forbrukeren

 Hva skal til for at betalingsplikten bortfaller?

I håndverkertjenesteloven § 8 første ledd behandles konsekvensene av at frarådingsplitken brytes. Rettsvirkningen er at tjenesteyterne ikke lengre kan kreve betalt noe mer enn hva som hadde vært tilfellet dersom forbruker hadde unnlat å bestille. Eller eventuelt avbestilt i råd med håndverkertjenesteloven § 40.

Det er to vilkår i paragrafens første ledd. Det første er at tjenesteyteren ikke har fulgt sin plikt i tråd med § 7. Det andre vilkåret er at det må antas at forbrukeren ellers hadde latt være å bestille, eller avbestilt tjenesten. I de tilfeller der fraråding skulle skjedd før avtaleinngåelsen, kan tjenesteyteren i utgangspunktet ikke kreve betalt. Dersom tjenesteyteren unnlater å stanse arbeidet etter at oppdrager er påbegynt, kan han kun kreve betalt for arbeidet som skjedde i forkant av at han skulle varslet fra. Dersom det må antas at forbrukeren ville avbestilt og tjenesteyteren unnlater å si fra, vil tjenesten i den forstand oppfattes som avbestilt når der gjelder den økonomiske delen.

I hvilke situasjoner kan tjenesteyter kan likevel kreve vederlag?

Håndverketjenesteloven § 8 andre ledd fastsetter en form for unntaksregel der tjenesteyteren likevel kan kreve dekning. Kostnadene som ikke dekkes av første ledd, kan altså likevel kreves dekket av tjenesteyteren. Vilkårene er først at dekningen kun kan skje så langt det er rimelig, og videre at den samlede betalingen ikke kan overstige den verdien arbeidet som er utført, har for forbrukeren.

Med kostnader er det i denne konteksten hovedsakelig snakk om arbeidstimer og deler/materialer. Dette kan ses i lys med rettsregelens begrunnelse. Formålet er at forbruker skal havne i samme økonomiske stilling som han hadde dersom reglene i § 7 hadde blitt overholdt.

Rimelig grad

Når det gjelder vilkåret at «så langt det er rimelig», beror dette på en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering. Noen av de viktigste momentene i vurderingen vil være i hvilken grad tjenesteyteren kan klandres for å ha brutt sin plikt, og hvilken nytte forbrukeren har av det som er utført.

Betalingen kan ikke være større enn nytten

Det neste vilkåret danner et vern for forbrukeren, og gjør det lovstridig at betalingen overstiger nytten av arbeidet. Her snakkes det ikke om objektiv nytte, det er tale som den nytten for den konkrete forbruker. Det kan tenkes en situasjon der det utførte arbeidet er helt ubrukelig for forbrukeren. Selv om det er lagt ned betydelig jobb. Vurderingen etter andre ledd omhandler den samlede betalingen.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen