Håndverkertjenesteloven paragraf 7 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 7 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 7 med lovkommentar – Når plikter tjenesteyter å fraråde tjenesten?

 Håndverkertjenesteloven § 7 regulerer tjenesteyterens plikt til å fraråde at tjenesten ytes. Det etableres et ansvar for fagmannen, altså tjenesteyteren, i enkelte tilfeller å fraråde tjenesten. I loven skilles det mellom fraråding før avtalen, eller etter avtaleinngåelsen men før arbeidet har begynt, og fraråding under utføringen av arbeidet. Problematikken er lik, Men den faktiske situasjonen er annerledes.  Dermed har lovgiver her funnet det fornuftig å utforme reglene hver for seg, i hvert sitt ledd av paragrafen. Denne plikten har sammenheng med tjenesteyterens ansvar for forbrukeren, som fremgår av håndverkertjenesteloven § 5.

§ 7. Plikt til å frarå.

1) Dersom tjenesteyteren før avtale er inngått eller før arbeidet er påbegynt, må anta at prisen for en reparasjon vil stå i misforhold til det tingen er verd i reparert stand, eller for øvrig at tjenesten ikke vil bli til rimelig nytte for forbrukeren, skal tjenesteyteren orientere forbrukeren om det.

(2) Dersom tjenesteyteren under utføringen får grunn til å anta at prisen vil bli betydelig høyere enn forbrukeren måtte vente, eller grunn til å tvile på om forbrukeren fortsatt har interesse av å få tjenesten utført som forutsatt, skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren. Er forbrukeren ikke å treffe eller mottar tjenesteyteren av andre grunner ikke beskjed, skal tjenesteyteren stanse arbeidet dersom dette må antas å være i forbrukerens interesse

Plikt til å fraråde i forkant av avtale og arbeid

I håndverkertjenesteloven § 7 første ledd regulerer frarådingsplikten før avtaleinngåelsen, og før arbeidet er påbegynt. Dersom tjenesteyteren antar at prisen for arbeidet vil stå i misforhold til det det ferdige produktet vil være vært, inntrer orienteringsplikten. Det samme gjelder i tilfeller der tjenesteyteren må anta at tjenesten for øvrig ikke vil bli til rimelig nytte for forbrukeren.

Et eksempel på førstnevnte scenario kan være at en sykkelreparasjon estimeres til kr 5.000, mens en ny tilsvarende sykkel er rimeligere. Når det gjelder tilfeller der tjenesteyteren må anta at tjenesten ellers ikke blir til rimelig nytte, kan et eksempel være en situasjon der fagmannen mener oppdraget av åpenbare grunner er lite fornuftig. Dette kan være knyttet flere ting, blant annet den ferdige tingens varighet eller funksjon.

Plikt til å fraråde under utføringen

I håndverkertjenesteloven § 7 andre ledd fastsettes plikten for tjenesteyteren å fraråde arbeidet under utføringen. Det nevnes her to forhold som medfører at frarådingsplikten inntrer. Når det gjelder det første forholdet, er vilkåret at tjenesteyteren under utføringen får grunn til tro at prisen vil overgå forbrukers prisforventninger i betydelig grad. Det andre forholdet som kan få plikten til å inntre, er dersom tjenesteyteren under utføringen kommer i tvil om forbrukeren fortsatt har interesse av at tjenesten ytes som avtalt.

Hva skjer dersom forbrukeren ikke kan nås?

Dersom frarådningsplikten inntreffer i tråd med avsnittet ovenfor, blir konsekvensen at forbrukeren må kontakte forbrukeren. Det er imidlertid ikke alltid dette lar seg gjøre. Hvis forbruker ikke kan nås, plikter tjenesteyter å midlertidig stanse utføringen dersom dette må anses å være i forbrukerens interesse.

Hvor streng er vurderingen?

 Lovens ordlyder «misforhold» og «betydelig høyere» er ganske sterke. Dette taler for at det kreves en klar differanse for at plikten skal inntre. Det er vanskelig å være spesifikk, da alle vurderinger foretas konkret. Det kan for eksempel være forskjell angående som er naturlig for tjenesteyteren å anta i ulike situasjoner. Jo større tap/risiko forbrukeren kan lide, desto mer nærliggende vil det være for tjenesteyter å varsle.

Hva som skjer dersom plikten ikke overholdes, reguleres i håndverkertjenesteloven § 8.

Er bestemmelsen fravikelig?

Regelen i håndverkertjenesteloven § 7 er som nevnt en plikt for tjenesteyteren. Dermed er den også en sikkerhet/rettighet for forbrukeren. Av den grunn kan denne bestemmelsen ikke fravikes. Dette henger sammen med reglene som etableres i håndverkertjenesteloven § 3 om lovens fravikelighet.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen