Håndverkertjenesteloven paragraf 5 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 5 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 5 – Hvilke plikter har tjenesteyteren når det gjelder utføring?

 Håndverkertjenesteloven § 5 regulerer tjenesteyters plikter når det gjelder fagmessighet og øvrige interesser. Ellers stiftes det generelle regler når det gjelder materialvalg, og valg av hvordan tjenesten skal gjennomføres dersom der er flere tilfredsstillende alternativer.


§ 5. Utføring og materialer.

 Tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. I den utstrekning forholdene tilsier det skal tjenesteyteren veglede eller samrå seg med forbrukeren.

 Utføringen omfatter levering av de materialer som trengs, når annet ikke følger av avtale eller forholdene. Leverte materialer skal være av vanlig god kvalitet, når ikke annet følger av avtale.

 Er prisen ikke avtalt og tjenesten kan utføres tilfredsstillende på flere måter, skal tjenesteyteren utføre den på rimeligste måte dersom det ikke er mottatt beskjed om noe annet. Forsømmer tjenesteyteren dette, reduseres prisen etter § 32 (4).

Krav til tjenesteyters utførelse

I paragrafens første ledd, etableres det flere krav til tjenesteyterens utførelse av tjenesten. Først snakkes det om fagmessighet og ivaretakelse av forbrukeren øvrige interesser. Deretter stiftes det en ytterligere plikt til å veilede eller (samarbeide) med forbrukeren.

Hva menes med en fagmessig utføring av tjenesten?

En alminnelig forståelse av hva som her menes med fagmessighet, er at utførelsen av oppdraget foregår på en måte de fleste fagmenn vil gå god for. Tjenesteyters formelle kompetanse og kvalifikasjoner påvirker ikke kravet, det gjør heller ikke bruk av lærlinger. Tjenesten skal altså alltid ytes på en fagmessig forsvarlig måte. Kravet om fagmessighet gjelder for helheten av avtalen. Med andre ord er både arbeidet, forhåndsanalyser og innkjøp av utstyr omfattet. Disse reglene kan i tråd med håndverkertjenesteloven § 3 ikke fravikes til ugunst for forbrukeren.

Ivaretakelse av forbrukerens øvrige interesser med tilbørlig omsorg.

Av håndverkertjenesteloven § 5 første ledd andre punktum, fremgår det at tjenesteyteren plikter å ivareta forbrukerens interesser, med den omsorgen som er på sin plass. Dette kravet omhandler i stor grad formidling av kunnskap. Forbrukers øvrige interesser kan blant annet være økonomi eller arbeidsperiode.

Et eksempel på dette er dersom tjenesteyteren i tråd med sin kompetanse føler forbruker ber om at tjenesten utføres på en upraktisk måte, som kan medføre ekstra kostnader. Da vil tjenesteyteren plikte å si fra om dette. Et annet eksempel kan være dersom arbeidet er noe forbrukeren uten problem kan foreta selv. Da vil også tjenesteyteren ha plikt til å samråde seg med, eller veilede forbrukeren.

Utføringen omfatter levering av nødvendige materialene

Når ikke noe annet fremgår av avtalen eller de øvrige forholdene, innebærer utføringen levering av de nødvendige materialene. Hovedregelen er at materialer skal være av vanlig god kvalitet, både når det gjelder kvalitet, forventer varighet og utseende.

Hovedregelen gjelder ikke dersom noe annet er avtalt. Når det er snakk om slike avtaler, kan valg av materialer med mindre god kvalitet gjøres så fremt det ikke strider med fagmessighet, eller forsvarlighetskravene som fastsettes i håndverkertjenesteloven § 6.

Hvordan skal tjenesten gjennomføres dersom prisen ikke er avtalt?

Dersom prisen ikke er avtalt og tjenesten kan gjennomføres på flere måter, plikter tjenesteyteren å velge den billigste måten som kan regnes som tilfredsstillende, med mindre noe annet følger av arbeidsinstruksjonene hans. Hvis det rår usikkerhet rundt dette, plikter tjenesteyter å få situasjonen avklart ved å kommunisere med forbrukeren. Dersom dette ikke blir overholdt, kan prisen reduseres i tråd med håndverkertjenesteloven § 32.

 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen