Håndverkertjenesteloven paragraf 3 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 3 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 3 med lovkommentar – Er håndverkertjenesteloven fravikelig?

Håndverkertjenesteloven § 3 regulerer lovens fravikelighet. Hovedlinjen er at loven kun kan fravikes i de tilfeller det kommer forbrukeren til gode. Det er dermed ikke adgang til å avtale dårligere forbrukervilkår enn det som fremgår av loven. 


§ 3. Ufravikelighet.

Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av bestemmelsene i loven her.

Hvorfor kan ikke loven fravikes til forbrukers ugunst?

Håndverkertjenesteloven § 3 er en klassisk forbrukervernsbestemmelse, ved at loven ikke kan fravikes til ugunst for forbrukeren. Rettspolitisk sett handler dette i hovedsak om å etablere et vern for den svake part. Avtaler som faller innenfor virkeområdet til håndverkertjenesteloven har vanligvis et skjevt maktforhold, derfor er det ønskelig å etablere en minimumsbeskyttelse for forbrukeren.

Grunnlaget for at tjenesteyteren er å anse som den sterke part, er at en profesjonell aktør normalt sett har større kunnskap om arbeidet som skal utføres. Dermed også større makt når det gjelder å sette vilkår for avtalen eller oppdraget. Videre må forbrukeren som anses for å være den svake parten, kunne stole på tjenesteyterens kunnskap, og de opplysningene han gir.

Hva skjer dersom det er avtalt vilkår som er til ugunst for forbrukeren?

Konsekvensen av fravikelse som ikke kommer forbrukeren til gode, er ugyldighet. Det gjøres ikke unntak for vilkår som er fraveket til ugunst for forbrukeren selv om det «gjøres opp» ved at andre vilkår er særlig gunstig. I disse tilfeller vil de aktuelle vilkårene fortsatt være ugyldige.

Når kan håndverkertjenesteloven fravikes?

Loven kan naturligvis fravikes i tilfeller der det ikke går utover forbrukers rettigheter.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen