Håndverkertjenesteloven § 26 - Alt om eiendomsrett
Håndverkertjenesteloven paragraf 26 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 26 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 26 med lovkommentar – vilkårene for og virkningene av heving

Håndverkertjenesteloven § 26 fastsetter vilkårene og virkningene rundt heving som følge av mangel. Dette er en av rettighetene som etableres til fordel for forbrukeren i henhold til håndverkertjenesteloven § 21. Hva som utgjør en mangel ved håndverkertjenesten, følger av håndverkertjenesteloven §§ 17-19.


§ 26. Heving.

Endringer i avhendingsloven

(1) Istedenfor prisavslag kan forbrukeren heve avtalen dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen.

(2) Er det klart før tjenesten er påbegynt at den vil ha en mangel av vesentlig betydning, kan forbrukeren heve avtalen før tiden for oppfyllelse.​ Det samme gjelder for en del av tjenesten som står igjen, dersom det før tjenesten er avsluttet er klart at den vil ha en slik mangel. Er det etter at tjenesten er påbegynt, men før den er avsluttet, klart at den vil ha mangel som gjør at formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet, kan forbrukeren heve hele avtalen.

(3) Om virkningene av heving gjelder § 16 tilsvarende.

Det alminnelige vilkåret for heving

Bestemmelsens første ledd regulerer forbrukerens rett til å heve avtalen som følge av mangel ved håndverkertjenesten. Forbrukeren kan heve i stedet for å kreve prisavslag i henhold til håndverkertjenesteloven § 27, dersom tjenestens formål blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen. Et første vilkår for å heve avtalen er følgelig at det i den konkrete situasjonen er adgang til å kreve prisavslag. Videre må formålet med tjenesten være vesentlig forfeilet. Hva som ligger i dette, må vurderes konkret. Ordlyden tilsier at resultatet må stå i et betydelig misforhold til tjenestens opprinnelige formål.

Heving før tjenestens avslutning

Bestemmelsens andre ledd regulerer retten til å heve avtalen før tjenesten er avsluttet. Tidspunktet for mangelbedømmelsen reguleres av håndverkertjenesteloven § 20. Vilkåret for heving før avsluttet tjeneste er at det må være klart at det vil foreligge en mangel av vesentlig betydning.  Det kan altså ikke være noe tvil rundt om at tjenesten vil bli meget mangelfull. Det er ikke enhver forventede mangel som gir hevingsrett etter denne bestemmelsen, mangelen må være kvalifisert. Tilsvarende gjelder for heving av avtalen for den resterende delen av tjenesten, hvis det før tjenesten er avsluttet er klart at det vil foreligge en mangel av vesentlig betydning.

Heving under utføringen av tjenesten

Forbrukeren kan heve hele avtalen mens tjenesten er i ferd med å bli utført. Vilkåret også her er at det må være klart at tjenesten vil bli så mangelfull at tjenestens formål blir vesentlig forfeilet.

Når det gjelder rettsvirkningene av et hevingsoppgjør, er det reglene i håndverkertjenesteloven § 16 som gjelder.

Rull til toppen