Håndverkertjenesteloven paragraf 26 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 26 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 26 med lovkommentar – Vilkårene for og virkningene av heving grunnet mangel

Håndverkertjenesteloven § 26 fastsetter vilkårene og virkningene rundt heving som følge av mangel. Dette er en av rettighetene som etableres til fordel for forbrukeren i tråd med håndverkertjenesteloven § 21. Når det gjelder hva som er å anse som en mangel bestemmes dette i §§ 17-19.

§ 26 Heving.

(1) Istedenfor prisavslag kan forbrukeren heve avtalen dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen.
(2) Er det klart før tjenesten er påbegynt at den vil ha en mangel av vesentlig betydning, kan forbrukeren heve avtalen før tiden for oppfyllelse. Det samme gjelder for en del av tjenesten som står igjen, dersom det før tjenesten er avsluttet er klart at den vil ha en slik mangel. Er det etter at tjenesten er påbegynt, men før den er avsluttet, klart at den vil ha mangel som gjør at formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet, kan forbrukeren heve hele avtalen.
(3) Om virkningene av heving gjelder § 16 tilsvarende.

Det alminnelige vilkåret for heving

Håndverkertjenesteloven § 26 første ledd fastsetter forbrukerens rett til å heve. Forbrukeren kan heve isteden for å kreve prisavslag i tråd med håndverkertjenesteloven § 27, dersom tjenestens formål blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen. Et første vilkår blir dermed at det i den konkrete situasjonen er adgang til å kreve prisavslag. Videre blir spørsmålet hva som ligger i «vesentlig forfeilet». Ordlyden tilsier her at resultatet må stå i et betydelig skjevt forhold til hva som var tjenestens formål. Vurderingen rundt dette gjøres helhetlig og konkret i den enkelte sak.

Heving før tjenestens avsluttning

Håndverkertjenesteloven § 26 annet ledd regulerer retten til heving før tjenestens avslutning. Tidspunktet for mangelbedømmelsen reguleres av håndverkertjenesteloven § 20. Tjenesten kan i enkelte tilfeller heves før tiden for oppfyllelse. Vilkåret er her at det er klart at det vil foreligge en mangel av vesentlig betydning.  Det kan altså ikke være tvil rundt spørsmålet om det foreligge mangel. Videre må mangelen være en viss karakter. Tilsvarende gjelder for den resterende delen av tjenesten, hvis det før tjenesten er avsluttet klart at det vil foreligge en mangel av vesentlig betydning.

Heving i tidsrommet for utføring

Forbrukeren kan heve hele avtalen mens tjenesten er i tidsrommet for utføring. Vilkåret et også her at det er klart at tjenesten vil ha en mangel som innebærer at tjenestens formål blir vesentlig forfeilet.

Når det gjelder rettsvirkningene av heving, er det reglene i håndverkertjenesteloven § 16 som gjelder.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen