Håndverkertjenesteloven paragraf 22 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 22 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 22 med lovkommentar –Forbrukerens reklamasjonsplikt

Håndverkertjenesteloven § 22 regulerer forbrukerens reklamasjonsplikt relatert til mangler. I første ledd fastsettes hovedregelen om rimelig tid. Videre i lovteksten følger det absolutte frister, og unntak fra reklamasjonsfristen.

 § 22 Reklamasjon.

(1) Forbrukeren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom tjenesteyteren ikke blir underrettet om at mangelen påropes innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

 

(2) Reklamasjon kan ved arbeid på ting senest skje innen to år fra avslutningen av oppdraget. Dersom resultatet av tjenesten eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, samt ved arbeid på fast eiendom, er lengstefristen fem år. Fristene etter dette ledd gjelder ikke så langt tjenesteyteren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.

 

(3) Tjenesteyteren kan ikke gjøre gjeldende at det er reklamert for seint etter (1) eller (2) dersom tjenesteyteren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

 

(4) Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse

 

Håndverkertjenesteloven § 22 første ledd – Hovedregelen for reklamasjon

Hovedregelen for reklamasjonsfristen følger av håndverkertjenesteloven § 22 første ledd. Her fremgår det at forbrukeren taper sin rett til å rette krav angående mangelen i noen tilfeller. Vilkåret er at forbrukeren ikke underretter forbrukeren innen rimelig tid etter at han fant ut eller burde ha funnet ut om mangelen.

Når det gjelder spørsmålet rundt hva som er rimelig tid, og når forbrukeren burde visst om mangelen, vurderes dette konkret. Når det gjelder hvor lang tid forbruker har på seg til å fremstille krav i etterkant av reklamasjonen, baserer dette seg på de alminnelige passivitetsreglene eller eventuelt foreldelsesreglene.

Den absolutte fristen

Av håndverkertjenesteloven § 20 annet ledd, fremgår det en absolutt reklamasjonsfrist på ting. Denne settes to år fra avslutningen av oppdraget. Videre bestemmes det at dersom tjenesten helhetlig eller delvis medfører et resultat med vesentlig lengre forventet varighet, er lengstefristen fem år. Tilsvarende gjelder for tjenester knyttet til fast eiendom.

Hovedregelen i første ledd kommer til anvendelse i de fleste tilfeller. Reglene i annet ledd anvendes når forbrukeren innen tiden som har gått ikke har oppdaget at mangel forelå. Reglene i annet ledd er fravikelige i tråd med håndverkertjenesteloven § 3. I praksis skjer dette ofte ved garanti, men det kan også fremgå av en annen avtale. Selv om reklamasjonsfristen i noen tilfeller strekker seg langt, er det viktig å huske på tidspunktet for mangelbedømmelsen jf. Håndverkertjenesteloven § 20.

Ytterligere forbrukervern – et unntak fra den absolutte fristen

I håndverkertjenesteloven § 22 tredje ledd etableres det et ytterligere vern for forbrukeren. Her fremgår det at selv om forbrukeren reklamerer for sent, kan tjenesteyteren ikke gjøre dette gjeldende, dersom han har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro ellers.

Når det er tale om grov uaktsomhet så er dette en nokså stor skyldgrad. For at dette vilkåret skal oppfylles stilles det visse krav. Her må tjenesteyteren ha handlet på et vis som klart skiller seg fra hva som er en alminnelig og forventet forsvarlig handlemåte. Redelighet og god tro kan være så mangt. Et eksempel kan være at tjenesteyteren har tatt alt helt åpenbar urimelig stor betaling. Eller med vilje unnlat å faktisk utføre arbeidet like godt som avtalt.

Reklamasjonsretten kan tapes grunnet foreldelse

Håndverkertjenesteloven § 22 (4) fastsetter at retten til å gjøre mangel gjeldene kan tapes etter foreldelseslovens regler.

 

 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen