Håndverkertjenesteloven § 16 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 16 med lovkommentarer

Håndverkertjenesteloven § 16 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 16 – hva skjer hvis avtalen heves?

Håndverkertjenesteloven § 16 regulerer virkningene av at avtalen mellom tjenesteyteren og forbrukeren blir hevet. Heving er en av rettighetene som etableres til fordel for forbrukeren etter håndverkertjenesteloven § 11. De nærmere vilkårene for når heving kan skje behandles i håndverkertjenesteloven § 15.


§ 16. Virkningene av heving.

(1) Hever forbrukeren hele avtalen, har tjenesteyteren ikke rett til betaling. Tjenesteyteren har rett til å få tilbakelevert materialer m.m. i den grad det er mulig uten ulempe av betydning eller kostnad for forbrukeren. For det som ikke kan leveres tilbake, kan tjenesteyteren kreve rimelig vederlag inntil den verdi dette har for forbrukeren.

(2) Heves avtalen bare for en del som står igjen, har tjenesteyteren krav på prisen for hele tjenesten med fradrag for det det normalt koster å få utført den delen som står igjen.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

(3) Dersom tjenesteyteren skal betale vederlaget helt eller delvis tilbake, skal det betales rente etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. fra den dag tjenesteyteren mottok betalingen.

Heving av hele avtalen

Bestemmelsens første ledd gjelder de tilfellene hvor hele avtalen heves. Dette innebærer i utgangspunktet at begge parter skal tilbakeføre allerede utvekslede ytelser, og at alle fremtidige forpliktelser som måtte følge av avtalen bortfaller. Tilbakeføring av ytelsene lar seg imidlertid ikke alltid gjøre i praksis. Dette gjelder særlig hvor for eksempel en del av tjenesten allerede er delvis utført, slik at materialene er implementert eller brukt opp.

Tjenesteyteren kan kreve tilbakeført materialer, i den grad dette er mulig uten at det medfører noen betydelig ulempe eller kostnad for forbrukeren. Hva som utgjør en slik ulempe eller kostnad, må vurderes konkret.

Heving av del av avtalen

Bestemmelsens andre ledd gjelder tilfeller hvor resterende del av avtalen er gjenstand for heving. I slike tilfeller har tjenesteyteren krav på betaling av prisen for hele tjenesten med fradrag for det det normalt koster å få utført den delen som står igjen. Denne regelen, som er etablert til fordel for tjenesteyteren, skal sikre at tjenesteyteren får betaling for det arbeidet som han har utført.

Utmålingen av prisen som skal betales gjøres ved å trekke den normale kostnaden ved ferdigstillelse av tjenesten fra hele beløpet. Retting av eventuelle mangler er også en del av ferdigstillelsen.

Tilbakebetaling

Bestemmelsens tredje ledd inneholder en regel om renter knyttet til tilbakebetaling av vederlag fra tjenesteyterens side. Det skal betales renter fra den første dagen betalingen ble mottatt. Dette samsvarer med reglene i forsinkelsesrenteloven.

Rull til toppen