Håndverkertjenesteloven paragraf 16 med lovkommentarer

Håndverkertjenesteloven § 16 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 16 – Hva skjer hvis avtalen heves?

Håndverkertjenesteloven § 16 regulerer virkningene av heving. Altså hva som skjer når heving inntrer. Aktuelle spørsmål rundt dette knytter seg særlig til betalingen. Heving er en av rettighetene som etableres til fordel for forbruker etter § 11. De nærmere vilkårene for når heving kan skje, behandles i § 15.

§ 16. Virkningene av heving.

(1) Hever forbrukeren hele avtalen, har tjenesteyteren ikke rett til betaling. Tjenesteyteren har rett til å få tilbakelevert materialer m.m. i den grad det er mulig uten ulempe av betydning eller kostnad for forbrukeren. For det som ikke kan leveres tilbake, kan tjenesteyteren kreve rimelig vederlag inntil den verdi dette har for forbrukeren.
(2) Heves avtalen bare for en del som står igjen, har tjenesteyteren krav på prisen for hele tjenesten med fradrag for det det normalt koster å få utført den delen som står igjen.
(3) Dersom tjenesteyteren skal betale vederlaget helt eller delvis tilbake, skal det betales rente etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. fra den dag tjenesteyteren mottok betalingen.

Når hele avtalen heves – Håndverkertjenesteloven § 16 første ledd

Håndverkertjenesteloven § 16 første ledd gjelder de tilfellene der hele avtalen heves. Dette medfører at begge parters ytelser som et utgangspunkt skal leveres tilbake, og at fremtidige forpliktelser bortfaller. Når det gjelder tilbakelevering av ytelser, er dette ikke alltid praktisk. Dette er særlig fordi hevingen ofte vil oppstå før betydelige deler av tjenesten er levert. Videre vernes forbrukeren mot tilbakelevering i de tilfeller det ikke er mulig uten ulempe av betydning eller kostnad for forbrukeren. Her er det tale om en konkret vurdering av hva som er en ulempe av betydning.

Den resterende delen er gjenstand for heving

Håndverkertjenesteloven § 16 annet ledd gjelder de tilfellene der kun resterende del av tjenesten er gjenstand for heving. I disse tilfellene etableres det en rett for tjenesteyteren angående betalingen.  Denne retten skal sikre at tjenesteyteren får betalt for det arbeidet han har utført. Når det gjelder utmålingen, gjøres dette ved at tjenesteyteren kan kreve hele beløpet med fradrag for hva det normalt koster å ferdigstille tjenesten. Retting av eventuelle mangler er også en del av ferdigstillelsen.

Tilbakebetaling

Håndverkertjenesteloven § 16 tredje ledd regulerer renter knyttet til tilbakebetaling av vederlag fra tjenesteyterens side. Det skal betales renter fra den første dagen betalingen ble mottatt. Dette i samsvar med forsinkelsesrenteloven.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen