Håndverkertjenesteloven paragraf 15 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 15 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 15 – Når kan forbruker heve avtalen?

Håndverkertjenesteloven § 15 regulerer forbrukerens adgang til å heve avtalen i forbindelse med forsinking fra tjenesteyterens side. Dette er en av forbrukerrettighetene som etableres i håndverkertjenesteloven 11. Paragrafen består av tre ledd.

§ 15. Heving.

(1) Forbrukeren kan heve avtalen dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning. En forbruker som har krevd utføring, kan likevel ikke heve avtalen dersom tjenesten blir utført innen rimelig tid eller innen den frist forbrukeren har satt.

 

(2) Er det utført en ikke ubetydelig del av tjenesten, kan forbrukeren bare heve for den delen som står igjen. Dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av forsinkelsen, kan forbrukeren likevel heve hele avtalen.

 

(3) Er det før tiden for utføring eller under utføringen klart at tjenesten ikke vil bli utført uten forsinkelse som gir forbrukeren hevingsrett, kan forbrukeren heve avtalen allerede før tiden for oppfyllelse.

Hovedregelen for heving – håndverkertjenesteloven § 15 første ledd

Håndverkertjenesteloven § 15 første ledd regulerer adgangen til å heve avtalen i sin helhet. Vilkåret er at forsinkelsen kan anses å ha vesentlig betydning. Dette vilkåret er til en viss grad skjønnsmessig, og beror alltid på en konkret vurdering. Det mest sentrale er om forsinkelsen har vesentlig betydning for forbrukeren.

Av første ledd andre punktum fremgår det at forbrukeren ikke har rett til å heve i de tilfeller han har lagt frem krav om at tjenesten blir utført, og denne gjennomføringen blir utført tidsnok i tråd med fristen eller hva som anses som rimelig.

En begrensning i hevingsretten

Av håndverkertjenesteloven § 15 andre ledd settes en begrensning for retten til å heve. Det bestemmes her at hevingsretten bortfaller dersom det er utført en ikke ubetydelig del av tjenesten. Tilsvarende som vilkåret for heving etter første ledd, er dette noe som må vurderes konkret. Av ordlyden «ikke ubetydelig» er det naturlig å forstå terskelen for oppfyllelse av vilkåret som lav. Hva vi kan regne som en ubetydelig del av en tjeneste er naturligvis relativt. Særlig blir det helhetlige omfanget av oppdraget et viktig moment i vurderingen.

Begrensningen som nevnt over gjelder dog ikke for de tilfeller der tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av forsinkelsen. Her er det forbrukerens eget formål som er gjenstand for vurdering. I et tilfelle der forsinkelsen medfører at forbrukeren ikke lengre har noe nytte av tjenesten, kan den altså heves til tross for at en ikke ubetydelig del er gjennomført.

Håndverkertjenesteloven § 15 tredje ledd gir forbrukeren i enkelte tilfeller rett til heving før tiden for oppfyllelse. Vilkåret er at det er klart at tjeneste ikke vil bli utført uten en forsinkelse som gir forbrukeren hevingsrett. Paragrafens ordlyd taler for et strengt vilkår. For anvendelse av regelen kan det ikke være stor usikkerhet rundt spørsmålet om en forsinkelse faktisk vil inntreffe.

Når det gjelder forbrukerens øvrige rettigheter i forbindelse med forsinkelse, reguleres dette av selvstendige paragrafer. Forbrukeren kan holde tilbake sin betaling etter § 13, kreve gjennomføring etter § 14 eller kreve erstatning etter § 28.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen