Håndverkertjenesteloven paragraf 12 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 12 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 12 med lovkommentar – lovens regler for reklamasjon

Håndverkertjenesteloven § 12 regulerer forbrukers reklamasjonsplikt i de tilfeller han ønsker å påberope forsinkelse. Hovedlinjen er at forbruker må gjøre dette innen rimelig tid, og at plikten kun gjelder i de tilfeller det er snakk om erstatning eller heving av avtalen.

§ 12 Reklamasjon.

Er tjenesten avsluttet, kan avtalen ikke heves eller erstatning kreves med mindre det innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk vite om avslutningen, blir gitt underretning til tjenesteyteren om at forsinkelsen påropes.

Håndverkertjenesteloven § 12 fastsetter forbrukerens plikt til å reklamere hvis han ønsker å påberope forsinkelse fra tjenesteyterens side. Plikten gjelder kun dersom forbrukeren vil kreve erstatning eller heve avtalen. Når det gjelder tap av retten til å kreve utførelse av tjenesten, kan den allikevel bortfalle dersom forbrukerens tidsbruk må anses som urimelig. Dette fremgår av håndverkertjenesteloven § 14.

Håndverkertjenesteloven § 12 kommer først til anvendelse i etterkant av at tjenesten er avsluttet. Reglene rundt avslutningen finner vi i håndverkertjenesteloven § 10. Poenget her er forbrukeren står fritt til å gjøre krav gjeldene så lenge ikke tjenesten er avsluttet. Eksempelvis kan heving skje uten varsel dersom forsinkelsen er så stor an den må anses som vesentlig. Dette reguleres nærmere i håndverkertjenesteloven § 15.

Fristen begynner ikke å løpe når tjenesten avsluttes, men først når forbrukeren kjennskap om avslutningen. Tjenesteyteren kan altså ikke tjene på å være tilbakeholden med å meddele at tjenesten er avsluttet. Når det gjelder fristens lengde, må forbrukeren klage innen den tid som anses som rimelig. I vurderingen av hva som er rimelig tid, må hensyn tas til begge parter. Vurderingen vil skje konkret i hver enkelt sak. Overordnet sett er håndverkertjenesteloven forbrukervennlig.

Det er tilstrekkelig at forbrukeren sier ifra om at forsinkelse påberopes, og trenger dermed ikke klargjøre hvilket krav som vil gjøres gjeldene.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen