Håndverkertjenesteloven paragraf § 1 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 1 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 1 med lovkommentarer – Når gjelder håndverkertjenesteloven?

Håndverkertjenesteloven § 1 regulerer lovens alminnelige virkeområde, altså i hvilke situasjoner og områder loven kan anvendes. Helt overordnet kan vi si at loven gjelder avtaler mellom tjenesteytere og forbrukere innen byggesektoren. For anvendelse stilles det først krav til at det foreligger en avtale eller et oppdrag, deretter krav til hver av partene, og til slutt krav til avtalens innhold.  


 

§ 1. Alminnelig virkeområde.

1) Loven gjelder avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester (reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m.) som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere.

(2) Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. ​

(3) Også organisasjoner eller offentlig virksomhet som yter tjenester mot godtgjøring anses for å yte tjenester i næringsvirksomhet.

(4) Disse tjenester omfattes av loven:

(a) arbeid på ting, likevel ikke behandling av levende dyr.

(b) arbeid på fast eiendom, unntatt nyoppføring av bygning for boformål og annet arbeid som utføres umiddelbart som ledd i slik oppføring

 Må gjelde avtale eller oppdrag

I første ledd stilles det først et krav til at det må foreligge en avtale eller et oppdrag. Det hersker i de fleste tilfeller ikke tvil rundt dette. For inngåelse er det de alminnelige avtalerettslige reglene som gjelder. Helt kort og forenklet handler det om hvorvidt partene har rimelig grunn til å tro, eller en berettiget forventning om at det er inngått en avtale.

Krav til partene

Loven gjelder avtaler mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere. En forbruker regnes som en fysisk person som kjøper en vare eller tjeneste hovedsakelig til privat bruk, uten å være ledd i en næringsvirksomhet.

Når det gjelder tjenesteyteren, anses dette for å være en som utfører tjenester i næringsvirksomhet. Det er ikke nødvendig at tjenesteyteren har den aktuelle virksomheten som sin hovedsakelige inntektskilde. Slik sett åpnes det opp for arbeid utenfor jobb, eksempelvis egne oppdrag i helgene eller på ettermiddagstid.

Loven gjelder ikke dersom håndverkeren anses å være fast ansatt hos forbrukeren, det er som nevnt bestemte avtaler og oppdrag som faller innenfor. Ellers vil ikke loven kunne anvendes ved tilfeldig arbeid som faller utenfor tjenesteyterens virksomhet.

I lovens tredje ledd åpnes det også for at organisasjoner eller offentlig virksomhet som yter tjenester mot en form for godtgjøring, må anses for å yte tjeneste i næringsvirksomhet. Dermed gjelder loven for tjenester som ytes av det offentlige eller andre organisasjoner. Det avgjørende vil være hvorvidt tjenestene ytes mot godtgjøring.

Hvilke tjenester omfattes?

Det neste vilkåret er at avtalen eller oppdraget må gjelde noen bestemte tjenester. I lovteksten gis reparasjoner, vedlikehold, installasjoner og ombygging som eksempler. De konkrete reglene kommer frem i lovens fjerde ledd.

Arbeid på ting

Av bokstav (a) fremgår det at arbeid på ting faller innenfor. Det avgrenses mot behandling av levende dyr, behandling av mennesker vil også falle utenfor. I denne konteksten forstås ting som en betegnelse for alle gjenstander som ikke kan anses som fast eiendom. Eksempler på dette kan være en sykkel eller en støvsuger. Det er her også gjort en avgrensning mot arbeid som ikke krever noe form for manuell innsats, og som ikke gir et utslag på tingen. Det gjøres et unntak når det gjelder noen typer forhåndsundersøkelser som faller innenfor virkeområdet til denne loven.

Arbeid på fast eiendom

Av bokstav (b) kommer det frem at arbeid på fast eiendom faller innenfor. Det gjøres som nevnt i loven et unntak når det gjelder oppføring av bygg med boformål, og annet arbeid som utføres umiddelbart i en slik prosess. Fast eiendom er å regne som alle fysiske gjenstander som ikke er ting. Vanlige og relevante eksempler kan være rydding av snø, vedlikehold av gress eller bygging av en garasje. Som nevnt er oppføring av bygg med boformål unntatt fra loven. Dette kan skape problemet knyttet til skille mellom nybygging og omfattende ombygging. Lovens forarbeider gir et eksempel på ombygging, ved at en bolig utvides med to nye rom som henger sammen med det gamle. Flere andre rettskilder gir også pekepinner til vurderingen. Imidlertid er det veldig viktig å påpeke at alle tilfeller her må vurderes helhetlig og konkret.

Når det gjelder lovens avgrensning mot kjøp, reguleres dette i håndverkertjenesteloven § 2.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen