Eiendomsadvokater i Fredrikstad - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokater i Fredrikstad

Eiendomsadvokater i Fredrikstad

Fredrikstad er en by og en kommune som per 01/2020 hadde 82 000 innbyggere. Dette gjør at kommunen er Norges syvende mest folkerike. Byen ligger ved Glommas utløp. Vi har gjort i stand en oversikt over vanlige eiendomssaker som oppstår her. I tillegg til dette har vi laget en oversikt over hvilke domstoler som er verneting for de aktuelle sakene. Helt til slutt at vi tatt med en kommentar angående lokale eiendomsadvokater som kan hjelpe deg med eiendomsrett i Fredrikstad.

Boligtvister i Fredrikstad

Det er et travelt boligmarked i Fredrikstad. Jord og land er noe det aldri blir mer av, så det er naturligvis tøff konkurranse. Ved kjøp og salg opplever man ofte uenigheter. For eksempel kan dette knytte seg til uriktige opplysninger som har innvirkning på boligens verdi. Dette kan føre til at en av partene har adgang til å gjøre gjeldende visse krav. Det rettslige grunnlaget avhenger av avtalens natur. Er det snakk om kjøp av en nyoppført bolig fra en næringsdrivende, gjelder Bustadoppføringslovas regler. Er det snakk om avhending av brukt bolig, reguleres dette av avhendingsloven.

Endringer i avhendingsloven

Husleietvister i Fredrikstad

Husleieavtaler fører ofte til konflikter. Fredrikstad er et stort sted, med tilsvarende mange leieforhold. Uenigheter handler ofte om tilstanden til leieobjektet. Et moment som er viktig å unngå å havne i vanskelige situasjoner, er å gjøre et godt arbeid med avtalen. Vi har laget en standardkontrakt vi mener er både balansert og rettferdig. Du kan lese den ved å følge denne lenken.

Advokathjelp til nabotvister

 Nabosaker kan være belastende uavhengig om det er naboen som plager deg, eller du som plager naboen. Eksempler på vanlige tvister er knyttet til støy eller forhold ved eiendommenes grenser. Dersom du har spørsmål du lurer på håper vi du kan finne svar i en av våre fagartikler.

Konflikter med håndverker

Det rettslige grunnlaget for å løse disse tvistene er håndverkertjenesteloven. Dette er en lov som regulerer visse avtaler mellom en forbruker og en håndverker. Loven bærer preg av forbrukervern. Har du nærmere spørsmål om lovens regler håper vi du kan finne svaret i en av våre utfyllende og pedagogiske lovkommentarer. Hvis du fortsatt føler deg usikker, bør du kontakte en advokat som er spesialist på feltet.

Ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. 

Saker knyttet til disse temaene kan ofte være litt komplekse. Det finnes et visst grunnlag for at staten kan ekspropriere eiendommen din. Ganske sterke samfunnsmessige argumenter må imidlertid foreligge. Ved slike saker er du sikret en erstatningssum, som inkluderer tap i form av juridiske utgifter som løper som følge av ekspropriasjonen.

Plan og bygningsmyndighetene i Fredrikstad kommune

Det kreves en godkjennelse fra de lokale plan og bygningsmyndighetene før du kan sette i gang med oppføringen av tilbygg på eiendommen din. Ytterligere informasjon finnes på kommunens hjemmeside.

Domstoler

alminnelige saker tilknyttet kjøp og salg eiendom, leie av bolig, håndverkertjenester, og naborett avgjøres i Fredrikstad tingrett. Vernetinget for de øvrige sakstypene som er omtalt, er Østfold Jordskifterett.

Eiendomsadvokater i Fredrikstad

Det finnes en rekke aktører som kan ta eiendomssaker som oppstår i Fredrikstad. To eksempler er Advokatfirmaet Hohmann og Advokatfirmaet Ytterbøl & Co.

 

Rull til toppen