Erstatning ved mangler i nytt bygg - Eiendomsrett.no®
Råteskader

Erstatning ved mangler i nytt bygg

Rettspraksis: Sak om erstatning grunnet råteskader i nytt bygg

En forbruker kan ved feil eller mangler i nytt bygg kreve erstatning. Det rettslige grunnlaget for dette er i dag bustadoppføringsloven § 35. Rt-1968-782 (Byggmester) gjaldt et nyoppført hus hvor det oppstod råteskader i ytterkledningen. Byggherren krevde som følge av dette erstatning av byggmesteren. Byggmesteren hadde selv bestemt byggemåten for huset. Byggherren fikk ikke medhold i kravet om erstatning. 


Innledningsvis nevnes at den nevnte dommen ikke direkte gjelder buofl. § 35. Det skyldes at dommen ble avsagt før bustadoppføringslova ble vedtatt. Den sier likevel noe generelt om i hvilke tilfeller en byggherre ikke kan kreve erstatning.

Endringer i avhendingsloven

Det ble fremhevet to grunnlag for erstatning. Både erstatning på grunnlag av objektivt ansvar, altså at byggherren må svare for skadene uavhengig av skyld, og på subjektivt grunnlag. Sistnevnte innebærer at ansvar på grunnlag av skyld (uaktsomhet). I denne forbindelse blir det forsøkt argumentert for at

«Stensen burde ha forstått at utlektningen hadde som formål å skaffe luftning fra rommet bak panelet, og at dette ikke kunne oppnås i tilstrekkelig grad når vannstokken sperret tilførselen av luft til rommet som på grunn av lektetykkelsen og bulingen av pappen i seg selv ikke ga særlig anledning til luftning».

Forelå uaktsomhet ved oppføringen av boligen?

Det er uttalelsene i forbindelse med vurderingen på subjektivt grunnlag som er av størst betydning. Det uttales i denne forbindelse at

«… huset er bygget etter det kjennskap byggmestre på den tid hadde til den nye hustype, og at det ikke kan bebreides Stensen som uaktsomt at han fulgte en byggemetode som ikke skilte seg fra den alminnelige i faget». 

Det forelå altså ikke erstatningsansvar på subjektivt grunnlag. Byggmesteren måtte anses for å ha oppført boligen etter den kunnskap man hadde på oppføringstidspunktet. At boligen senere viser seg å få mangler, kunne derfor ikke bebreides ham. Det forelå for øvrig heller ikke ansvar på objektivt grunnlag.

Byggherren fikk dermed ikke medhold i kravet på erstatning.

Rull til toppen